Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, rakennuskiellon kumoaminen - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplan, upphävande av byggförbud Vuosaari, Vartiokylä ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.2.–23.3.2015:

Vartiokylä, Myllypuro, tontit 45141/1, 45142/15, 45144/1, 45146/4 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12327): Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi)
sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki. kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
 

Asemakaavan hyväksyminen


Kaupunkisuunnittelulautakunta on 27.1.2015 päättänyt hyväksyä Vuosaaren, Rastilan katualueen asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12232, Rastilanraitti), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Alue sijaitsee Rastilan metroaseman läheisyydessä, Rastilan leirintäalueen kaakkoispuolella.


Rakennuskiellon kumoaminen


Kaupunginhallitus on 16.2.2015 päättänyt kumota Katajanokan tontin 147/9 (Satamakatu 9) osalta rakennuskiellon, joka on määrätty tonteille 147/7, 9 ja 11 (piirustus nro 12254, kaupunginhallitus 3.2.2014, 128 §, rakennuskiellon kumoaminen piirustus nro 12332, päivätty 20.1.2015).

Helsingissä 20.2.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 20.2–23.3.2015:

Botby, Kvarnbäcken, tomterna 45141/1, 45142/15, 45144/1 och 45146/4 samt park- och gatuområden (ritning nr 12327): Ovanstensvägen 2, 4, 5 och 8.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella
anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplan


Stadsplaneringsnämnden har 27.1.2015 beslutat godkänna en detaljplaneändring för gatuområde i Rastböle i Nordsjö (ritning nr 12232, Rastbölestråket), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området är beläget nära Rastböle metrostation, sydost om Rastböle campingplats.


Upphävande av byggförbud


Stadsstyrelsen har 16.2.2015 i fråga om tomten 147/9 på Skatudden (Hamngatan 9) beslutat upphäva det byggförbud som utfärdats för tomterna 147/7, 9 och 11 (ritning nr 12254, stadsstyrelsen 3.2.2014, 128 §, upphävande av byggförbud ritning nr 12332, daterad 20.1.2015).

Helsingfors 20.2.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:13