Suoraan sisältöön

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Förslag till delgeneralplan framlagt, godkännande av detaljplaner, detaljplaner som trätt i kraft Vartiokylä, Munkkiniemi ym.

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä


Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus (piirustus nro 12373, Vartiosaaren osayleiskaava) koskee 48. kaupunginosan (Vartiosaari) aluetta,
joka sijaitsee itäisessä Helsingissä, Laajasalon ja Vuosaaren välissä, noin 7 km linnuntietä Helsingin keskustasta. Alueeseen kuuluvat
Vartiosaari ja sen välittömässä läheisyydessä olevat Poikasaari, Kiekko, Ramsinkivi ja Kanasaari, ympäröivät merialueet sekä tarvittavat
liittymisalueet mantereeseen Laajasalossa Reposalmentien päässä ja Vuosaaressa Ramsinniemen kärjessä. 

Osayleiskaavaehdotus, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, on nähtävillä 18.12.2015–29.1.2016 kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja lisäksi muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00 sekä info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2) arkisin (ma-pe) klo 10–19 ja lauantaisin klo 12–16. Suunnittelijat ovat tavattavissa Laiturilla 14.1. ja 20.1.2016 klo 16–18 (www.laituri.hel.fi). Kaavaehdotukseen ja asiakirjoihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat

Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon
(Pohjoisesplanadi 11–13) viimeistään ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 9.12.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53
§:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Länsisatama, Jätkäsaari, osa tontista 20262/1, osa tontista 20263/1, satama-alue ja vesialue, muodostuvat uudet korttelit 20828–20832 (piirustus nro 12331, Atlantinkaari): Aluetta rajaavat mm. pohjoisessa ja idässä Länsisatamankatu, lännessä Atlantinkatu sekä etelässä Melkinlaituri, Lauttasaarenselän vesialue ja satama.

Länsisatama, Jätkäsaari, osa korttelista 20262, satama-alue ja katualueet (piirustus nro 12277, Jätkäsaaren liikuntapuisto): Alue sijaitsee Länsisataman matkustajaterminaalin läheisyydessä ja sitä rajaavat mm. idässä Tyynenmerenkatu ja Hietasaarenkuja, pohjoisessa
Länsisatamankuja ja Hyväntoivonkatu sekä lännessä Kalliosaarenkuja.

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontit 30080/3 ja 10 (piirustus nro 12268, Saudi-Arabian lähetystö): Krogiuksentie 5 ja 7, Kuusisaarentie 14 ja 16.

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45136/1, kortteli 45137 sekä liikenne-, puisto- ja katualueet (piirustus nro 12328): Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, aluetta rajaa mm. eteläpuolella Orpaanporras, joka osin kuuluu alueeseen, sekä länsipuolella Myllypurontie, joka tältä
osin kuuluu kaava-alueeseen Myllypadontien risteysalueelle asti.

Vartiokylä, Myllypuro, tontit 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12327): Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8.


Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 4.11.2015 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Taka-Töölö, tontti 464/15 (piirustus nro 12315): Pohjoinen Hesperiankatu 15, Töölöntorinkatu 2, Döbelninkatu 2.

Kumpula, kortteli 24960, tontti 24962/3 ja katualue (piirustus nro 12336, Gadolininkadun eteläpuoli): Aluetta rajaavat mm. Kustaa Vaasan tie, Pietari Kalmin katu, Gustaf Hällströmin katu, Väinö Auerin katu ja Gadolininkatu.

Suurmetsä, Heikinlaakso, tontti 41129/7 (piirustus nro 12339): Suovaniityntie 21–23. Alue sijoittuu Heikinlaaksontien ja Suovaniityntien
väliselle alueelle.

Helsingissä 18.12.2015 
Kaupunginkanslia

Förslag till delgeneralplan framlagt


Förslaget till delgeneralplan för Vårdö (ritning nr 12373, delgeneralplan för Vårdö) gäller för ett område i 48 stadsdelen (Vårdö) mellan
Degerö och Nordsjö i östra Helsingfors, på cirka 7 kilometers avstånd fågelvägen från Helsingfors centrum. Området omfattar Vårdö och
de intilliggande Pojkholmen, Trissan, Ramsöstenen och Hönsholmen, de omgivande sjöområdena och nödvändiga anslutningsområdena
till fastlandet i Rävsundsvägens ände på Degerö och i Ramsöuddens spets i Nordsjö.

Förslaget till delgeneralplan, utarbetat som en generalplan med rättsverkningar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, är framlagt 18.12.2015–29.1.2016 i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi), i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00 och på info- och
utställningslokalen Plattformen (Narinken 2) vardagar kl. 10–19 och lördagar kl. 12–16. Planerarna är anträffbara på Plattformen 14.1 och
20.1.2016 kl. 16–18 (www.laituri.hel.fi). Förslaget till delgeneralplan och handlingarna är också tillgängliga på www.hel.fi/suunnitelmat.

Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden
11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 9.12.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Västra hamnen, Busholmen, del av tomten 20262/1, del av tomten 20263/1, hamnområde och vattenområde, nya kvarter 20828–20832
bildas (ritning nr 12331, Atlantbågen): Området gränsar bl.a. i norr och öster till Västrahamnsgatan, i väster till Atlantgatan och i söder
till Melkökajen, vattenområdet Drumsöfjärden och en hamn.

Västra hamnen, Busholmen, en del av kvarteret 20262, hamnområde och gatuområden (ritning nr 12277, Busholmens idrottspark): Området ligger nära Västra hamnens passagerarterminal och gränsar bl.a. i öster till Stillahavsgatan och Sandholmsgränden, i norr till Västrahamnsgränden och Godahoppsgatan och i väster till Bergögränden.

Munksnäs, Granö, tomterna 30080/3 och 10 (ritning nr 12268, Saudiarabiens ambassad): Krogiusvägen 5 och 7, Granövägen 14 och 16.

Botby, Kvarnbäcken, tomten 45136/1, kvarteret 45137 samt trafik-, park- och gatuområden (ritning nr 12328): Kvarnfärdsvägen 6 och
Kvarnbäcksvägen 22, området gränsar bl.a. i söder till Lättan, som delvis ingår i området, och i väster till Kvarnbäcksvägen, som ingår
i området ända till korsningen med Kvarndammsvägen.

Botby, Kvarnbäcken, tomterna 45141/1, 45142/15, 45144/1 och 45146/4 samt park- och gatuområden (ritning nr 12327): Ovanstensvägen 2, 4, 5 och 8.


Detaljplaner som trätt i kraft


Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 4.11.2015 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Bortre Tölö, tomten 464/15 (ritning nr 12315): Norra Hesperiagatan 15, Tölötorggatan 2, Döbelnsgatan 2.

Gumtäkt, kvarteret 24960, tomten 24962/3 och gatuområde (ritning nr 12336, området söder om Gadolinsgatan): Området gränsar till bl.a. Gustav Vasas väg, Pehr Kalms gata, Gustaf Hällströms gata, Väinö Auers gata och Gadolinsgatan.

Storskog, Henriksdal, tomten 41129/7 (ritning nr 12339): Stackängsvägen 21–23. Området ligger mellan Henriksdalsvägen och
Stackängsvägen.

Helsingfors 18.12.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:08