Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft Munkkiniemi, Herttoniemi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 17.4.– 18.5.2015:

Kumpula, kortteli 24960, tontti 24962/3 ja katualue (piirustus nro 12336, Gadolininkadun eteläpuoli): Aluetta rajaavat mm. Kustaa Vaasan tie, Pietari Kalmin katu, Gustaf Hällströmin katu, Väinö Auerin katu ja Gadolininkatu.

Asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontit 30080/3 ja 10 (piirustus nro 12268, Saudi-Arabian lähetystö): Krogiuksentie 5 ja 7, Kuusisaarentie 14 ja 16.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virkainfon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10,
00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Sörnäinen, Kalasatama, katu- ja satama-alue (piirustus nro 12291, Koksikadun kolmio): Alue sijaitsee Kalasataman metroaseman läheisyydessä, sen eteläpuolella.
Käpylä, tontti 827/2 (piirustus nro 12263): Käpylänkuja 5, Kullervonkatu 18.
Herttoniemi, Herttoniemenranta, tontti 43011/31 (piirustus nro 12296): Hitsaajankatu 9, Niittaajankatu 10.
Vartiokylä, Vartioharju, kortteli 45490 (piirustus nro 12294): Varjakanvalkama 54–70 (kadun länsipuolella).

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 25.2.2015 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, Linjat, tontit 11330/3 ja 5 sekä puistoalueet (piirustus 12288, Helsingin kaupunginteatteri): Aluetta rajaavat mm. Eläintarhantie, Ensi linja ja Ilolanpuisto.

Helsingissä 17.4.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 17.4–18.5.2015:

Gumtäkt, kvarteret 24960, tomten 24962/3 och gatuområde (ritning nr 12336, Söder om Gadolinsgatan): Området gränsar till bl.a. Gustav Vasas väg, Pehr Kalms gata, Gustaf Hällströms gata, Väinö Auers gata och Gadolinsgatan.

Detaljplaneförslag framlagda på nytt

Munksnäs, Granö
, tomterna 30080/3 och 10 (ritning nr 12268, Saudiarabiens ambassad): Krogiusvägen 5 och 7, Granövägen 14 och 16.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella
anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 8.4.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Sörnäs, Fiskehamnen, gatu- och hamnområde (ritning nr 12291, Koksgatans triangel): Området ligger i närheten av Fiskehamnens metrostation, söder om denna.
Kottby, tomten 827/2 (ritning nr 12263): Kottbygränd 5, Kullervogatan 18.
Hertonäs, Hertonäs strand, tomten 43011/31 (ritning nr 12296): Svetsargatan 9, Nitargatan 10.
Botby, Botbyåsen, kvarteret 45490 (ritning nr 12294): Väringshamnen 54–70 (väster om gatan).

Detaljplan som trätt i kraft

En av stadsfullmäktige 25.2.2015 godkänd detaljplaneändring för följande område har trätt i kraft: Berghäll, Linjerna, tomterna 11330/3 och 5 samt parkområden (ritning nr 12288, Helsingfors stadsteater): Området gränsar till bl.a. Djurgårdsvägen, Första linjen och Ilolaparken.

Helsingfors 17.4.2015 
Stadskansliet

JAA
13.06.2018 10:02