Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, rakennuskieltoalueet, voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, byggförbudsområde, detaljplan som trätt i kraft Töölö, Kulosaari, Kamppi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 16.1.–16.2.2015:

Kamppi, tontti 63/2 tason +7,0 yläpuolella oleva alue, (piirustus nro 12242): Lönnrotinkatu 3, Yrjönkatu 15.
Taka-Töölö, tontti 514/3 sekä puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualue (piirustus nro 12310, Olympiastadion): Paavo Nurmen tie 1, Tahkontie 2, Pohjoinen Stadiontie 4 ja Hammarskjöldintie 4.
Toukola, Arabianranta, tontit 23124/28 ja 23126/5 (piirustus nro 12303): Hämeentie 153, alutta rajaavat mm. Hämeentie, Kaanaankatu ja Posliinikatu.
Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33315/3 sekä katu- ja lähivirkistysalueet (piirustus nro 12313, Kuninkaantammenkallio): Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen Vantaan kaupunkiin.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virkainfon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Rakennuskieltoalueet


Kaupunginhallitus on 7.1.2015 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 § perusteella kahdella vuodella:

Kulosaari, tontti 42014/7 (piirustus nro 12326, päivätty 25.11.2014) 16.1.2017 saakka.
Laajasalo, Repossaari (piirustus nro 12323, päivätty 2.12.2014) 12.2.2017 saakka. Kaupunginhallitus on 12.1.2015 päättänyt pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Lauttasaaren kylän Rysäkarin saaren (piirustus nro 12324, päivätty 25.11.2014) rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 § perusteella 30.6.2015 saakka.

Voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuuston 26.11.2014 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan: Länsisataman, Jätkäsaaren kortteli 20058, osat kortteleista 20056, 20057 ja 20064, katu-, puisto- ja vesialueet sekä venesatama, katu-, satama- ja vesialueet (piirustus nro 12270 Saukonlaituri länsi): Aluetta rajaavat mm. pohjoisessa Saukonpaaden satama-allas ja lännessä meri.

Helsingissä 16.1.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 16.1–16.2.2015:

Kampen, tomten 63/2, område ovanför nivån +7,0 (ritning nr 12242) Lönnrotsgatan 3, Georgsgatan 15.
Bortre Tölö, tomten 514/3, park- och gatuområde och område för idrotts- och rekreationsanläggningar (ritning nr 12310, Olympiastadion): Paavo Nurmis väg 1, Tahkovägen 2, Norra Stadionvägen 4 och Hammarskjöldsvägen 4.
Majstad, Arabiastranden, tomterna 23124/28 och 23126/5 (ritning nr 12303): Tavastvägen 153, området gränsar till bl.a. Tavastvägen, Kanansgatan och Porslinsgatan.
Kårböle, Kungseken, tomten 33315/3 och gatu- och närrekreationsområden (ritning nr 12313): Området ligger öster om Tavastehusleden och gränsar till Vanda stad.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki. kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Byggförbudsområde


Stadsstyrelsen har 7.1.2015 förlängt tiden för byggförbudet med två år för följande områden med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Brändö, tomten 42014/7 (ritning nr 12326, daterad 25.11.2014) till 16.1.2017.
Degerö, Repoxholmen (ritning nr 12323, daterad 2.12.2014) till 12.2.2017. Stadsstyrelsen har 12.1.2015 förlängt tiden för byggförbudet till 30.6.2015 för Rysskär i Drumsö by i 53. stadsdelen (Utöarna) (ritning nr 12324, daterad 25.11.2014) med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen.


Detaljplan som trätt i kraft


En av stadsfullmäktige 26.11.2014 godkänd detaljplan och detaljplaneändring för kvarteret 20058, delar av kvarteren 20056, 20057 och 20064, gatu-, park- och vattenområden, småbåtshamn och gatu-, hamn- och vattenområden i Västra hamnen, Busholmen (ritning nr 12270, Utterkajen västra) har trätt i kraft. Området gränsar i norr till Utterhällens hamnbassäng och i väster till havet.

Helsingfors 16.1.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:14