Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, detaljplaner som trätt i kraft Länsisatama, Vuosaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 13.3.– 15.4.2015:

Länsisatama, Jätkäsaari, osa korttelista 20262 sekä satama-alue ja katualueet (piirustus nro 12277, Jätkäsaaren liikuntapuisto): Alue sijaitsee Länsisataman matkustajaterminaalin läheisyydessä ja sitä rajaavat mm. idässä Tyynenmerenkatu ja pohjoisessa Länsisatamankuja.
Suurmetsä, Heikinlaakso, tontti 41129/7 (piirustus nro 12339): Suovaniityntie 21–23.
Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45136/1, kortteli 45137 sekä liikenne-, puistoja katualueet (piirustus nro 12328): Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, aluetta rajaavat mm. eteläpuolella Orpaanporras ja länsipuolella Myllypurontie, joka osin sisältyy alueeseen Myllypadontien risteysalueeseen asti.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen
nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Voimaan tulleet asemakaavat


Kaupunginvaltuuston 28.1.2015 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Sörnäinen, Kalasatama, rautatie- ja katualue (piirustus nro 12289, Kalasatamankatu): Alue sijaitsee Kalasataman metroaseman itäpuolella, rajautuen pohjoisessa Työpajankadun ja etelässä Leonkadu kohdille.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 27.1.2015 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Vuosaari, Rastila, katualue (piirustus nro 12232, Rastilanraitti): Alue sijaitsee Rastilan metroaseman läheisyydessä, Rastilan leirintäalueen kaakkoispuolella.

Helsingissä 13.3.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 13.3–15.4.2015:

Västra hamnen, Busholmen, en del av kvarteret 20262 samt hamnområde och gatuområden (ritning nr 12277, Busholmens idrottspark): Området ligger nära Västra hamnens passagerarterminal och gränsar bl.a. i öster till Stillahavsgatan och i norr till Västrahamnsgränden.
Storskog, Henriksdal, tomten 41129/7 (ritning nr 12339): Stackängsvägen 21–23.
Botby, Kvarnbäcken, tomten 45136/1, kvarteret 45137 samt trafik-, park- och gatuområden (ritning nr 12328): Kvarnfärdsvägen 6 och Kvarnbäcksvägen 22, området gränsar bl.a. i söder till Lättan och i väster till Kvarnbäcksvägen, som delvis ingår i området ända till korsningen med Kvarndammsvägen.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella
anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki. kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Detaljplaner som trätt i kraft


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 28.1.2015 har trätt i kraft: Sörnäs, Fiskehamnen, järnvägs- och gatuområde (ritning nr 12289, Fiskehamnsgatan): Området ligger öster om Fiskehamnens metrostation och gränsar i norr till Verkstadsgatan och i söder till Leogatan.

En detaljplaneändring som stadsplaneringsnämnden godkänt 27.1.2015 har trätt i kraft: Rastböle, Nordsjö, gatuområde (ritning nr 12232, Rastbölestråket): Området är beläget nära Rastböle metrostation, sydost om Rastböle campingplats.

Helsingfors 13.3.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:13