Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat − Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft Munkkiniemi, Mellunkylä ym.

 

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 11.12.2015–18.1.2016:


Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Niemenmäki, tontti 30063/6, kortteli 30120 sekä puisto-, katu- ja liikennealueet (piirustus nro 12363): Rakuunantie 19, Huopalahdentie 19, Luuvaniementie 2, 4 ja 6. Alue sijaitsee Huopalahdentien itäpuolella, ja se rajoittuu mm. pohjoisessa Luuvaniementiehen ja etelässä Rakuunantiehen. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Huopalahdentien ja Tietokujan risteysaluetta.
Suurmetsä, Jakomäki, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, Mellunkylä, Kivikko urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä erityis-, lähivirkis-tys- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 47084 (piirustus nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli): Kivikonkuja 6. Alueet sijaitsevat Kehä I:n ja Lahdenväylän liittymän itäpuolella ja Lahdenväylän ja Porvoonväylän liittymän eteläpuolella.
Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Voimaan tulleet asemakaavat


Kaupunginvaltuusto on 12.11.2014 (§ 357) hyväksynyt Mellunkylän, Mellunmäen tontin 47213/2, korttelin 47224, tontin 47254/2, korttelin 47271, katu-, liikenne-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- sekä urhei-lu- ja virkistyspalvelujen alueiden (muodostuvat uudet korttelit 47235, 47252 ja 47259) asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12206, Vaarnatien alue): Alue sijaitsee Itäväylän ja Länsimäentien risteyksen pohjoispuolella ja se käsittää alueita mm. Länsimäentien, Mellunmäentien, Nupitien, Naulakalliontien ja Huhtakivenkujan varrella.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 30.10.2015 hylännyt valituksen.


Kaupunginvaltuusto on 10.9.2014 (§ 280) hyväksynyt Pakilan, Itä-Pakilan, siirtolapuutarha-alueen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävän kasvitarha-alueen sekä erityis-, vesi- ja katualueiden, Tuomarinkylän, Tuomarinkartanon, puisto- ja lähivirkistysalueen sekä kaupunginosan rajan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet): Alue sijaitsee Kehä I:n pohjoispuolella rajautuen lännessä Klaukkalantiehen sekä idässä Vantaanjokeen, joka osin sisältyy alueeseen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 28.10.2015 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valitukset.

 

Helsingissä 11.12.2015

Kaupunginkanslia

 

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 11.12.2015–18.1.2016:


Munksnäs, Gamla Munksnäs, Näshöjden, tomten 30063/6, kvarteret 30120 samt park-, gatu- och trafikområden (ritning nr 12363): Dragonvägen 19, Hoplaksvägen 19, Lognäsvägen 2, 4 och 6. Området ligger öster om Hoplaksvägen och gränsar till Lognäsvägen i norr och Dragonvägen i söder. Detaljplaneområdet omfattar också en del av om-rådet vid korsningen Hoplaksvägen/Datagränden.
Storskog, Jakobacka, område för idrotts- och rekreationsanläggningar, Mellungsby, Stensböle, område för idrotts- och rekreationsanläggningar, specialområde samt område för närrekreation och gatuområde, det nya kvarteret 47084 bildas (ritning nr 12369, Stensböle idrottscenter med inomhusskjutbana och agilityhall): Stensbölegränden 6. Områdena ligger öster om anslutningen Ring I/Lahtisleden och söder om anslutningen Lahtisleden/Borgåleden.


Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Detaljplaner som trätt i kraft


Stadsfullmäktige har 12.11.2014 (§ 357) godkänt detaljplaneändring för tomten 47213/2, kvarteret 47224, tomten 47254/2, kvarteret 47271, gatu-, trafik- och parkområden, områden för närrekreation, skyddsgrönområden samt områden för idrotts- och rekreationsanläggningar i Mellungsby, Mellungsbacka, de nya kvarteren 47235, 47252 och 47259 bildas, (ritning nr 12206, området vid Dymlingsvägen): Området ligger norr om korsningen Österleden/Västerkullavägen och omfattar områden vid bl.a. Västerkullavägen, Mellungsbackavägen, Nubbvägen, Spikbergsvägen och Svedstensgränden.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Helsingfors förvaltningsdomstol har 30.10.2015 förkastat besvären.


Stadsfullmäktige har 10.9.2014 (§ 280) godkänt detaljplan och detaljplaneändring för Baggböle, Östra Baggböle, koloniträdgårdsområde och skolträdgårdsområde för park-, närrekreations-, badstrands-, koloniträdgårds-, gruppträdgårds-, undervisnings- och rekreations-ändamål samt special-, vatten- och gatuområden, Domarby, Domargård, park- och närrekreationsområde, stadsdelsgränsen (ritning nr 12190, koloniträdgårdsområden i Östra Baggböle): Området ligger norr om Ring I och gränsar i väster till Klasasvägen och i öster till Vanda å som delvis ingår i området.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 28.10.2015 delvis avvisat och delvis förkastat besvären.

 

Helsingfors 11.12.2015

Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:09