Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen, rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner, byggförbudsområde Koskee aluatta Katajanokka ja Ulkosaaria.

Asemakaavaehdotus nähtävillä


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 11.9.–12.10.2015: 

Katajanokka, tontit 147/7, 9 ja 11 sekä katualue (piirustus nro 12341): Satamakatu 7-11, Luotsikatu 1 ja 1a sekä Laivastokatu 2.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Siihen voi tutustua myös internet- osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Rakennuskieltoalue


Kaupunginhallitus on 7.9.2015 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Ulkosaaret, Isosaari, Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari 16.9.2017 saakka (piirustus nro 12357, päivätty 18.8.2015).

Helsingissä 11.9.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 11.9–12.10.2015:

Skatudden, tomterna 147/7, 9 och 11 samt gatuområde (ritning nr 12341): Hamngatan 7–11, Lotsgatan 1 och 1a samt Maringatan 2.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Byggförbudsområde


Stadsstyrelsen har 7.9.2015 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Utöarna, Mjölö, Torra Mjölö och Mjölöknekten till 16.9.2017 (ritning nr 12357, daterad 18.8.2015).

Helsingfors 11.9.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:10