Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan, detaljplaner som trätt i kraft Pasila, Munkkivuori ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 6.3.–9.4.2015:

Katajanokka, maanalaiset tilat: kortteli 184, osat kortteleista 8025 ja 8151, korttelit 8186–8189 sekä katu- ja satama-alueet (piirustus nro 12333, Katajanokan pysäköintilaitos): Alue sijaitsee Katajanokan makasiinien alueella matkustajaliikennesataman läheisyydessä. Se koskee maanalaisia alueita, ja sitä rajaavat mm. Satamakatu, Kruunuvuorenkatu, Mastokatu ja Katajanokanlaituri.
Munkkiniemi, Munkkivuori, tontti 30103/2 (piirustus nro 12334): Ulvilantie 10, Uudenkaupungintie 1.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin
kaupunki.


Asemakaavan hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 25.2.2015 päättänyt Kallion, Linjojen, tonttien 11330/3 ja 5 sekä puistoalueiden asemakaavasta (piirustus 12288, Helsingin kaupunginteatteri), minkä vuoksi alueella on maankäyttöja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Aluetta rajaavat mm. Eläintarhantie, Ensi linja ja Ilolanpuisto.


Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 14.1.2015 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Pasila, Keski-Pasila
, korttelit 17103 ja 17104 sekä katu- ja rautatiealueet, Pasila, Itä-Pasila, Keski-Pasila ja Länsi-Pasila, katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12261 osat 1–4, Pasilan keskustakortteli): Aluetta rajaavat idässä Ratapihantie ja lännessä Länsi-Pasilan toimistokorttelit.
Käpylä, korttelit 837, 839, 842, 849 ja 850, tontit 825/35, 840/10, 12 ja 17 sekä katu-, puisto- ja pysäköintialueet (piirustus nro 12121 osat A–B, Olympiakylä): Aluetta rajaavat mm. Koskelantie, Käpyläntie, Väinölänkuja, Väinölänkatu ja Kalervonkatu.
Suutarila, Siltamäki, korttelit 40175, 40177–40179, 40088 ja 40091, tontti 40176/1, katu- ja puistoalueet sekä yleinen pysäköintialue (piirustus nro 12243, Siltalanpuiston alue): Alue sijaitsee Tapaninkyläntien ja Suutarilantien risteysalueen lounaispuolella.

Helsingissä 6.3.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 6.3–9.4.2015:

Skatudden, underjordiska utrymmen: kvarteret 184, delar av kvarteren 8025 och 8151, kvarteren 8186–8189 samt gatu- och hamnområden (ritning nr 12333, Skatuddens parkeringsanläggning): Området ligger i Skatuddsmagasinens område nära hamnen för passagerartrafik. Området omfattar underjordiska lokaler, och gränsar till bl.a. Hamngatan, Kronbergsgatan, Mastgatan och Skatuddskajen.
Munksnäs, Munkshöjden, tomten 30103/2 (ritning nr 12334): Ulfsbyvägen 10, Nystadsvägen 1.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden
går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplan


Stadsfullmäktige har 25.2.2015 fattat beslut om en detaljplan för Berghäll, Linjerna, tomterna 11330/3 och 5 samt parkområden (ritning nr 12288, Helsingfors
stadsteater), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området gränsar till bl.a. Djurgårdsvägen, Första linjen och Ilolaparken.


Detaljplaner som trätt i kraft


Detaljplaner och detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 14.1.2015 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Böle, Mellersta Böle, kvarteren 17103 och 17104 samt gatu- och järnvägsområden, Böle, Östra Böle, Mellersta Böle och Västra Böle, gatu-, park- och järnvägsområden (ritning nr 12261, delarna 1–4, centrumkvarteret i Böle): Området gränsar i öster till Bangårdsvägen och i väster till kontorskvarteren i Västra Böle.
Kottby
, kvarteren 837, 839, 842, 849 och 850, tomterna 825/35, 840/10, 12 och 17 samt gatu-, park- och parkeringsområden (ritning nr 12121 delarna A–B, Olympiabyn): Området gränsar till bl.a. Forsbyvägen, Kottbyvägen, Väinölägränd, Väinölägatan och Kalervogatan.
Skomakarböle, Brobacka, kvarteren 40175, 40177–40179, 40088 och 40091, tomten 40176/1, gatu- och parkområden samt område för allmän parkering (ritning nr 12243, området vid Brobyparken): Området ligger nordväst om korsningsområdet Staffansbyvägen/Skomakarbölevägen.

Helsingfors 6.3.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:13