Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue, voimaan tullut asemakaava - Byggförbudsområden, detaljplan som trätt i kraft Koskee alueita Kaarela, Kuninkaantammi ja Herttoniemi, Herttoniemenranta.

Rakennuskieltoalue


Kaupunginhallitus on 1.6.2015 päättänyt pidentää Kaarelan, Kuninkaantammen eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella 22.6.2017 saakka (piirustus nro 12347, päivätty 12.5.2015).


Voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan: Herttoniemi, Herttoniemenranta, tontti 43257/1 sekä katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 43282 (piirustus nro 12234): Reginankuja 3. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 20.3.2015 hylännyt valitukset.

Helsingissä 5.6.2015 
Kaupunginkanslia

Byggförbudsområden


Stadsstyrelsen har 1.6.2015 förlängt tiden för byggförbudet till 22.6.2017 för vissa områden i Kårböle, Kungseken med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12347, daterad 12.5.2015).


Detaljplan som trätt i kraft


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkände 4.6.2014 har trätt i kraft: Hertonäs, Hertonäs strand, tomten 43257/1 samt gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 43282 bildas, (ritning nr 12234): Reginagränden 3. Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 20.3.2015 förkastat
besvären.

Helsingfors 5.6.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:11