Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, byggförbudsområde Käpylä, Vartiokylä ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 5.5.–3.6.2015:

Käpylä, korttelit 25001 ja 25002 sekä katualue (piirustus nro 12335, Osmonkulma): Alue sijaitsee Puu-Käpylässä, ja sitä rajaavat Väinölänkatu, Osmontie, Pellervontie ja Sampsantie.
Vartiokylä, Vartioharju, tontti 45264/2 (piirustus nro 12337): Kiviportintie 3.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon alaaulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 22.4.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kruununhaka, tontit 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (piirustus nro 12266, Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet):
Mariankatu 12, Vironkatu 6, Meritullinkatu 12 a, Pohjoisranta 10, Meritullinkatu 16, Maneesikatu 1–3, Meritullinkatu 29, Liisankatu 17, ja Kristianinkatu 17.
Ullanlinna, tontti 104/14 (piirustus nro 12264): Punanotkonkatu 2, Kasarmikatu 22.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 27.4.2015 päättänyt määrätä Lauttasaaren tontit 31052/13 ja 14 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 § perusteella (piirustus nro 12343, päivätty 31.3.2015).

Helsingissä 5.5.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 5.5–3.6.2015:

Kottby, kvarteren 25001 och 25002 samt gatuområde (ritning nr 12335, Osmonkulma): Området ligger i Trä-Kottby och gränsar till Väinölägatan, Osmovägen, Pellervovägen och Sampsavägen.
Botby, Botbyåsen, tomten 45264/2 (ritning nr 12337): Stenportsvägen 3.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 22.4.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kronohagen, tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 (ritning nr 12266, värdefulla trapphus i Kronohagen): Mariegatan 12, Estnäsgatan 6, Sjötullsgatan 12 a, Norra kajen 10, Sjötullsgatan 16, Manegegatan 1–3, Sjötullsgatan 29, Elisabetsgatan 17 och Kristiansgatan 17.
Ulrikasborg, tomten 104/14 (ritning nr 12264): Röddäldsgatan 2, Kaserngatan 22.

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 27.4.2015 beslutat utfärda byggförbud för två år på tomterna 31052/13 och 14 i Drumsö (ritning nr 12343, daterad 31.3.2015) med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 5.5.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:12