Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava, rakennusvalvontataksa - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft, byggnadstillsynstaxa Pitäjänmäki, ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä

 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.12.2015–11.1.2016:

 

Pitäjänmäki, Reimarla, tontit 46117/11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12349, Sulkapolun ympäristö): Sulkapolku 1 ja 3, Pitäjänmäentie 25, Turkismiehentie 2, Kolkkapojanpolku.

 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupun­kisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Asemakaavojen hyväksyminen

 

Kaupunginvaltuusto on 25.11.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

 

Kluuvi, tontit 2002/4 ja 6, tontin 2002/4 tason -6 yläpuolinen alue, tontin 2002/6 tason -5 yläpuolinen alue (piirustus nro 12325): Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 ja 10.

Sörnäinen, Hanasaari, Kalasatama, katualue, osa korttelia 252 sekä satama- ja katualue, muodostuvat uudet korttelit 10649 ja 10650 (piirustus nro 12302, Vilhovuorenkadun jatke): Alue sijaitsee Suvilahden kaasukellojen eteläpuolella Sörnäisten rantatien varrella Vilhovuorenkadun risteyksen kohdalla.

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, tontit 46016/6, 11 ja 14 (piirustus nro 12271): Hiomotie 2–6 ja 10, Valimotie 6, Takomotie 1, 3 ja 5, Hiomokuja 2.

 

Voimaan tullut asemakaava

 

Kaupunginvaltuuston 21.10.2015 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Herttoniemen, Herttoniemen yritysalueen osa tontista 43057/9 ja katualue, muodostuvat uudet korttelit 43081, 43092 ja 43093 (piirustus nro 12346, Kirvesmiehenkatu 2, Abraham Wetterin tie 2). Alue sijaitsee Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteysalueen pohjoispuolella.

 

Rakennusvalvontataksa

 

Kaupunginhallitus on 9.11.2015 (1081 §) hyväksynyt uuden rakennusvalvontataksan. Taksa on nähtävänä ja saatavana rakennusvalvontavirastossa, Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsinki, puh. 310 2611 (vaihde). Taksa tulee voimaan 1.1.2016.

 

Helsingissä 4.12.2015

Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 4.12.2015–11.1.2016:

 

Sockenbacka, Reimars, tomterna 46117/11 och 14 samt gatu- och parkområde (ritning nr 12349, Fjäderstigens omgivning): Fjäderstigen 1 och 3, Sockenbackavägen 25, Skinnhandlarvägen 2, Pilbärarstigen.

 

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut.
E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Godkännande av detaljplaner

 

Stadsfullmäktige har 25.11.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

 

Gloet, tomterna 2002/4 och 6, tomten 2002/4 ovanför nivån −6, tomten 2002/6 ovanför nivån −5 (ritning nr 12325): Kajsaniemigatan 3 och Berggatan 8 och 10.

Sörnäs, Hanaholmen, Fiskehamnen, gatuområde, en del av kvarteret 252 samt hamn- och gatuområde, nya kvarter med numren 10649 och 10650 bildas (ritning nr 12302, Vilhelmsbergsgatans förlängning): Området ligger söder om gasklockorna i Södervik vid Sörnäs strandväg intill korsningen med Vilhelmsbergsgatan.

Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, tomterna 46016/6, 11 och 14 (ritning nr 12271): Sliperivägen 2–6 och 10, Gjuterivägen 6, Smedjevägen 1, 3 och 5, Sliperigränden 2.

 

Detaljplan som trätt i kraft

 

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 21.10.2015 har trätt i kraft: Hertonäs, Hertonäs företagsområde, en del av tomten 43057/9 och gatuområde, nya kvarter med numren 43081, 43092 och 43093 bildas (ritning nr 12346, Timmermansgatan 2, Abraham Wetters väg 2). Området ligger norr om korsningen Borgbyggarvägen/Abraham Wetters väg.

 

Byggnadstillsynstaxa

 

Stadsstyrelsen har 9.11.2015 (1081 §) godkänt ny byggnadstillsynstaxa. Taxan finns tillgänglig och kan rekvireras hos byggnadstillsynsverket, Broholmsgatan 13, 00530 Helsingfors, tfn 310 2611 (växel). Taxan träder i kraft 1.1.2016.

 

Helsingfors 4.12.2015

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:09