Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen, rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner, byggförbudsområde Taka-Töölö Länisatama, Jätkäsaari ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 26.8.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella
voimassa rakennuskielto:

Taka-Töölö, tontti 463/28 (piirustus nro 12309): Töölönkatu 28.
Taka-Töölö, tontti 514/3 sekä puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualue (piirustus nro 12310, Olympiastadion): Paavo Nurmen tie 1, Tahkontie 2, Pohjoinen Stadiontie 4 ja Hammarskjöldintie 4.
Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20017/12 ja 14, kortteli 20026, osa tontista 20027/1 sekä katualueet ja satama-alue (piirustus nro 12272, Terassitalokortteli): Alue sijaitsee Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteysalueen pohjoispuolella.
Herttoniemi, Roihuvuori, osa tontista 43215/9 sekä puisto- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 43086 (piirustus nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinteen uudet
asuntokorttelit
): Alue sijaitsee Roihuvuorentien länsipuolella rajoittuen mm. Lumikintie 3–7:n asuintontteihin.


Rakennuskieltoalue


Kaupunginhallitus on 31.8.2015 päättänyt pidentää seuraavan alueen rakennuskieltoaikaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella:

Lauttasaari, eräät Lauttasaaren länsiosan tontit ja Lemislahden venesatama-alue (piirustus nro 12356, päivätty 18.8.2015) 8.9.2017 saakka.


Helsingissä 4.9.2015 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 26.8.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Bortre Tölö, tomten 463/28 (ritning nr 12309): Tölögatan 28.
Bortre Tölö, tomten 514/3, park- och gatuområde och område för idrottsoch rekreationsanläggningar (ritning nr 12310, Olympiastadion): Paavo Nurmis väg 1, Tahkovägen 2, Norra Stadionvägen 4 och Hammarskjöldsvägen 4.
Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20017/12 och 14, kvarteret 20026, en del av tomten 20027/1 samt gatuområden och hamnområde (ritning nr 12272, Terrasshuskvarteret): Området ligger norr om korsningen Västrahamnsgatan/Medelhavsgatan.
Hertonäs, Kasberget, en del av tomten 43215/9 och park- och gatuområden, det nya kvarteret 43086 bildas (ritning nr 12286, nya bostadskvarter på Kasbergets norra sluttning): Området ligger väster om Kasbergsvägen och gränsar till bl.a. bostadstomterna vid Snövits väg 3–7.


Byggförbudsområde


Stadsstyrelsen har 31.8.2015 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för följande område för två år med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Drumsö, vissa tomter i västra delen av Drumsö och området med Lemisvikens småbåtshamn (ritning nr 12356, daterad 18.8.2015) till 8.9.2017.


Helsingfors 4.9.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:10