Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Kulosaaari.

Asemakaavan hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 23.9.2015 päättänyt Kulosaaren tonttien 42047/8 ja 31, osan tontista 42047/7 ja puistoalueiden asemakaavan muuttamisesta (piirustus nro 12285, Kulosaaren korttelitalon tontti ympäristöineen), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Alue sijaitsee Kyösti Kallion tien varrella, kirkon ja ostoskeskuksen läheisyydessä.

Helsingissä 2.10.2015 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan


Stadsfullmäktige har 23.9.2015 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomterna 42047/8 och 31, en del av tomten 42047/7 och parkområden på Brändö (ritning nr 12285, tomten för Brändö kvartersgård med omgivning), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området ligger vid Kyösti Kallios väg, nära kyrkan och köpcentret.

Helsingfors 2.10.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:10