Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft Lauttasaari, Hermanni ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 29.5.–29.6.2015:

Hermanni, tontit 21013/3 ja 4 sekä katualue (piirustus nro 12283): Lautatarhankatu 2c. Aluetta rajaavat mm. Lautatarhankatu, Sörnäistenkatu, Fenixinmäki ja Fenixinrinne.
Lauttasaari, tontti 31039/1 ja katualue (piirustus nro 12348): Lauttasaarentie 25, Taivaanvuohenkuja.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30008/22 (piirustus nro 12255): Kartanontie 22, alue sijaitsee Kartanontien ja Kadetintien kulmauksessa.
Lauttasaari, tontti 31074/3 (piirustus nro 12278): Lauttasaarenmäki 4.
Vuosaari, Rastila, korttelit 54001–54003 ja katualueet (piirustus nro 12295, Karavaanikadun korttelit): Karavaanikatu 1–3, Karavaanikuja 2 ja Retkeilijänkatu 1–2. Alue sijaitsee Rastilan metroaseman ja Rastilan leirintäalueen välissä.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.4.2015 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Vartiokylän, Vartioharjun tontti 45470/6 (piirustus nro 12038): Pyterlahdenkuja 3.

Helsingissä 29.5.2015
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 29.5–29.6.2015:

Hermanstad, tomterna 21013/3 och 4 samt gatuområde (ritning nr 12283): Brädgårdsgatan 2c. Området gränsar till bl.a. Brädgårdsgatan, Sörnäsgatan, Fenixbacken och Fenixbranten.
Drumsö, tomten 31039/1 och gatuområde (ritning nr 12348): Drumsövägen 25, Beckasingränden.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 20.5.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30008/22 (ritning nr 12255): Herrgårdsvägen 22, området ligger i hörnet av Herrgårdsvägen och Kadettvägen.
Drumsö, tomten 31074/3 (ritning nr 12278): Drumsöbacken 4.
Nordsjö, Rastböle, kvarteren 54001–54003 och gatuområden (ritning nr 12295, kvarteren vid Karavangatan): Karavangatan 1–3, Karavangränden 2 och Vandrargatan 1–2. Området ligger mellan Rastböle metrostation och Rastböle campingplats.

Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsplaneringsnämnden godkänt 14.4.2015 har trätt i kraft: Botby, Botbyåsen, tomten 45470/6 (ritning nr 12038): Pyterlaxgränden 3.

Helsingfors 29.5.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:12