Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, osayleiskaavan ja asemakaavojen hyväksyminen sekä voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av delgeneralplan och detaljplaner samt detaljplaner som trätt i kraft Pasila ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 23.1.–23.2.2015:

Mellunkylä, Mellunmäki, tontit 47208/5 ja 6, 47218/1 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12329, Saariseläntien ja Pyhätunturintien alue): Saariseläntie 1 ja 3, Pyhätunturintie 2.
Länsisatama, Jätkäsaari, osa tontista 20262/1, osa tontista 20263/1 ja satama-alue (piirustus nro 12331, Atlantinkaari): Aluetta rajaavat koillisessa Länsisatamankatu ja kaakossa meri.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Osayleiskaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 14.1.2015 hyväksynyt Koivusaaren osayleiskaavan (piirustus nro 12180), 31. kaupunginosa (Lauttasaari). Osayleiskaava koskee Lauttasaaren länsipuolista aluetta Länsi-Helsingissä. Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi merialue. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti. Koivusaaren osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 14.1.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Pasila, Keski-Pasila, korttelit 17103 ja 17104 sekä katu- ja rautatiealueet, Pasila, Itä-Pasila, Keski-Pasila ja Länsi-Pasila, katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12261 osat 1–4, Pasilan keskustakortteli): Aluetta rajaavat idässä Ratapihantie ja lännessä Länsi-Pasilan toimistokorttelit.
Käpylä, korttelit 837, 839, 842, 849 ja 850, tontit 825/35, 840/10, 12 ja 17 sekä katu-, puisto- ja pysäköintialueet (piirustus nro 12121 osat A–B, Olympiakylä): Aluetta rajaavat mm. Koskelantie, Käpyläntie, Väinölänkuja, Väinölänkatu ja Kalervonkatu.
Suutarila, Siltamäki, korttelit 40175, 40177–40179, 40088 ja 40091, tontti 40176/1, katu- ja puistoalueet sekä yleinen pysäköintialue (piirustus nro 12243, Siltalanpuiston alue): Alue sijaitsee Tapaninkyläntien ja Suutarilantien risteysalueen lounaispuolella.
Laajasalo, Tahvonlahti, puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely-, vesi-, katu-, liikenne- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet (piirustus numero 11960, Kruunuvuorenranta, Stansvikin alue): Aluetta rajaavat mm. pohjoisessa Koirasaarentie, idässä ja etelässä meri.

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Suurmetsän, Alppikylä tontit 41298/4 ja 5 (piirustus nro 12292): Reppukatu 16 ja Alppikylänkatu 5.

Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan: Pasila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila, katu- ja rautatiealueet (piirustus nro 12230, Veturitien eteläosa): Alue sijaitsee Pasilan aseman eteläpuolella, Pasilankadun ja Ratapihantien välisellä ratapiha-alueella, ja se käsittää osan Veturitiestä.

Helsingissä 23.1.2015
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 23.1–23.2.2015:

Mellungsby, Mellungsbacka, tomterna 47208/5 och 6, 47218/1 samt park- och gatuområden (ritning nr 12329, området vid Saariselkävägen och Pyhätunturivägen): Saariselkävägen 1 och 3, Pyhätunturivägen 2.
Västra hamnen, Busholmen, del av tomten 20262/1, del av tomten 20263/1 och hamnområde (ritning nr 12331, Atlantbågen): Området gränsar i nordost till Västrahamnsgatan och i sydost till havet.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av delgeneralplan

Stadsfullmäktige har 14.1.2015 godkänt delgeneralplan för Björkholmen (ritning nr 12180) i 31 stadsdelen (Drumsö). Delgeneralplan gäller västligaste delen av Drumsö i västra Helsingfors. Björkholmen gränsar i väster till gränsen mot Esbo och i öster till Enåsen. I norr och i söder omges området av sjöområde. Området omfattar markområdet på Björkholmen, omgivande sjöområde, Västerleden och jordvallarna öster och väster om Björkholmen. Till området hör dessutom vägkanterna mellan Västerleden och kvartersområdena ända till Enåsbron. Delgeneralplanen för Björkholmen är utarbetad som en i markanvändnings- och bygglagen avsedd generalplan med rättsverkningar.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 14.1.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Böle, Mellersta Böle, kvarteren 17103 och 17104 samt gatu- och järnvägsområden, Böle, Östra Böle, Mellersta Böle och Västra Böle, gatu-, park- och järnvägsområden (ritning nr 12261, delarna 1–4, centrumkvarteret i Böle): Området gränsar i öster till Bangårdsvägen och i väster till kontorskvarteren i Västra Böle.
Kottby, kvarteren 837, 839, 842, 849 och 850, tomterna 825/35, 840/10, 12 och 17 samt gatu-, park- och parkeringsområden (ritning nr 12121 delarna A–B, Olympiabyn): Området gränsar till bl.a. Forsbyvägen, Kottbyvägen, Väinölägränd, Väinölägatan och Kalervogatan.
Skomakarböle, Brobacka, kvarteren 40175, 40177–40179, 40088 och 40091, tomten 40176/1, gatu- och parkområden samt område för allmän parkering (ritning nr 12243, området vid Brobyparken): Området ligger nordväst om korsningsområdet Staffansbyvägen/Skomakarbölevägen.
Degerö, Stansvik, park-, rekreations-, sommarhydde-, vatten-, gatu- och trafikområden och områden för odlingslotter och för idrotts- och rekreationsservice (ritning nr 11960, Kronbergsstranden Stansviksområdet): Området gränsar bl.a. i norr till Hundholmsvägen, i öster och söder till havet.

Detaljplaner som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsplaneringsnämnden 9.12.2014 godkänt för följande område har trätt i kraft: tomterna 41298/4 och 5 i Storskog, Alpbyn (ritning nr 12292): Ränselgatan 16 och Alpbygatan 5.

En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige 10.12.2014 godkänt för följande område har trätt i kraft: gatu- och järnvägsområden i Böle, Mellersta Böle, Västra Böle (ritning nr 12230, södra delen av Lokvägen): Området ligger söder om Böle station, i bangårdsområdet mellan Bölegatan och Bangårdsvägen, och det omfattar en del av Lokvägen.

Helsingfors 23.1.2015
Stadskansliet

JAA
13.06.2018 09:21