Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Kamppi, Lauttasaari, Suutarila ym.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 7.10.2015 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kamppi, kortteli 194 ja katuaukioalueet, tason -5 yläpuolella oleva alue, muodostuu uusi kortteli 4218 (piirustus nro 12298, Lasipalatsin kortteli ja Amos Andersonin taidemuseo): Mannerheimintie 22.
Lauttasaari, tontti 31039/1 ja katualue (piirustus nro 12348): Lauttasaarentie 25, Taivaanvuohenkuja.
Suutarila, Siltamäki, puisto-, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 40006 (piirustus nro 12217, Suutarilan rantapuistoalue). Alue sijaitsee Keravanjoen itärannalla, ja se rajautuu mm. Kiertotähdentiehen, Kiertotähdenkujaan, Keravanjokeen ja Pohjantähdentien varren asuinalueeseen.
Karhusaari, osa venesatama-alueesta, lähivirkistys- ja vesialue (piirustus nro 12322, Winbergin satama): Karhusaarentie 32 ja 34, alue sijaitsee Karhusaaren itäisellä rannalla ja rajautuu mm. idässä Sipoon kunnan rajaan ja lännessä Vainovalkeanmäkeen.

Helsingissä 16.10.2015
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 7.10.2015 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kampen, kvarteret 194 och gatuområden, område ovanför nivån -5, det nya kvarteret 4218 bildas (ritning no 12298, Lasipalatsin kortteli ja Amos Andersonin taidemuseo): Mannerheimvägen 22.
Drumsö, tomten 31039/1 och gatuområde (ritning nr 12348): Drumsövägen 25, Beckasingränden.
Skomakarböle, Brobacka, park-, gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 40006 bildas (ritning nr 12217, området vid Skomakarböle strandpark). Området ligger på östra stranden av Kervo å, och det gränsar till bl.a. Planetvägen, Planetgränden, Kervo å och bostadsområdet vid Polstjärnevägen.
Björnsö, en del av en småbåtshamn, område för närrekreation och vattenområde (ritning nr 12322, Winbergs hamn): Björnsövägen 32 och 34, området ligger på östra stranden av Björnsö och gränsar bl.a. i öster till gränsen mot Sibbo kommun och i väster till Vårdkasberget.

Helsingfors 16.10.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:10