Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda och detaljplaner som trätt i kraft

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä
Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä
7.8.–7.9.2015:
Kluuvi, tontit 2002/4 ja 6, tontin 2002/4 tason -6 yläpuolinen alue, tontin
2002/6 tason -5 yläpuolinen alue (piirustus nro 12325): Kaisaniemenkatu
3 ja Vuorikatu 8 ja 10.
Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20803 sekä katu- ja vesialueet (piirustus
nro 12351, Tornihotelli ja Sonckin makasiinit): Tyynenmerenkatu
2–6, aluetta rajaavat mm Tyynenmerenkatu, Rionkatu ja Hietalahden
vesialue, jotka osin sisältyvät alueeseen.
Länsisatama, Jätkäsaari, satama-alue ja vesialue (piirustus nro 12340,
matkustajasatama etelä): Alue sijaitsee Sammonlaiturin eteläpuolella
Jätkäsaaren eteläkärjessä ja muodostaa ulokkeen Lauttasaarenselkään,
itäpuolella vastarannalla on Hernesaari.
Lauttasaari, puistoalue (piirustus nro 12338, Myllykallion päiväkoti):
Isokaari 30, alue sijaitsee Isokaaren varrella. Kadun toiselle puolelle
sijoittuu Lauttasaaren yhteiskoulu.
Oulunkylä, Metsälä, tontti 28264/3 (piirustus nro 12345): Krämertintie
2. Alue sijaitsee Krämertintien ja Niittyläntien risteyksen tuntumassa.
Malmi, Ala-Malmi, Ylä-Malmi, korttelit 38060, 38061 ja 38222, tontit
38067/5, 38071/8, 38320/7 ja 8, 38322/3 sekä katu-, puisto, suojaviherja
rautatiealueet (piirustus nro 12274, Latokartanontien pohjoisosa):
Malmin asematie 1, 3 ja 5, Latokartanontie 2, 4, 5, 7 (palvelutalo), 9 ja
12. Paavolantie 2, Hietakummuntie 1a (Helmi Liiketalousopisto). Alue
sijaitsee Malmin keskustassa, pääosin pääradalta Longinojalle johtavan
Latokartanontien varrella.
Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, osa tonttia 43057/9 ja katualue
(piirustus nro 12346): Kirvesmiehenkatu 2. Alue sijaitsee Abraham Wetterin
tien pohjoispuolella.
Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa
(Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina
(www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa
(Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua
myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset
osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne
on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–
13)
ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.
kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta,
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
Voimaan tulleet asemakaavat
Seuraavat kaupunginvaltuuston 17.6.2015 hyväksymät asemakaavan
muutokset ovat tulleet voimaan:
Piirustus nro 12290, osat A–D, Pisararata: Kruununhaka, maanalaisia
tiloja osalla tonteista 45/4, 5 ja 12, Kluuvi, maanalaisia tiloja tontilla 37/18,
osilla tonteista 37/9, 14, 15, 19, 20, 21, ja 23, 42/5, 97/1, 3 ja 6, tonteilla
2002/2 ja 10, osilla tonteista 2002/3–7 ja 11, 2007/1, 2096/9, 10 ja 32
sekä 2099/13, Kamppi, maanalaisia tiloja osilla tonteista 213/13, 217/1,
3 ja 4, 64/2 ja 24, 194/1, 4007/6, 7 ja 8, 4008/1, korttelissa 4010, osalla tontista
4011/1, tontilla 4012/1, osalla tontista 4212/1, Kallio, maanalaisia
tiloja tontilla 297/5, osilla tonteista 297/1, 2, 10 ja 12, tonteilla 11299/1, 2 ja
10, osilla tonteista 11299/3–5 ja 12, 11001/5 ja 304/3, tontilla 307/16, osilla
tonteista 307/1, 7 ja 11–15, 308/7, 18 ja 20, 11309/28 ja 30–32, 11310/33–
36, 11314/17, 11315/19, 21, 23, 25 ja 27, 11316/1, 4, 29 ja 33, 11317/35 ja
37 ja 11363/3, Alppiharju, katu-, puisto- ja rautatiealueet, tontit 392/2, 8
ja 22 sekä maanalaisia tiloja osalla tontista 357/10, Etu-Töölö, maanalaisia
tiloja osilla tonteista 410/13, 15, 17, 19 ja 56, tonteilla 412/6 ja 8,
osilla tonteista 412/1, 3, ja 22, 415/4, 419/2 ja 26, 427/2 ja 428/1, tontilla
431/3, osilla tonteista 431/1, 2, ja 16 sekä 432/1, tonteilla 437/35–37, osilla
tonteista 437/4, 17 ja 39 sekä 438/26, tonteilla 442/7 ja 18, osilla tonteista
442/4, 6 ja 21, tontilla 443/23, osilla tonteista 443/41 ja 43, tonteilla
448/19, 21, 23 ja 24, osilla tonteista 448/15, 17, 22, 25 ja 26, Taka-
Töölö, katu-, puisto- ja rautatiealueet sekä maanalaisia tiloja tontilla
463/4, osilla tonteista 463/1–3, 5, 6, 8 ja 13, tontilla 464/15, osilla tonteista
464/4 ja 19, 468/1–3, tonteilla 470/1 ja 6, osilla tonteista 470/2, 4, ja 5,
472/3, tonteilla 473/3, 5 ja 63, osilla tonteista 473/8, 61, 65, 67 ja 69, tonteilla
474/1 ja 2, osilla tonteista 474/9, 34 ja 59, tonteilla 477/32 ja 60, osilla
tonteista 477/3, 5, 16, 34, 36, 58, 478/5, 7 ja 56, 479/5 ja 52, 514/3, 515/1
ja 524/1, Pasila, rautatie- ja katualueet sekä edellä mainittujen kaupunginosien
alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla olevat maanalaiset
tilat. Alue sijoittuu kantakaupunkiin muodostaen maanalaisen rautatielenkin
asemineen. Kaava-alue kiertää tunnelina silmukkamaisesti
Pasilan eteläpuolelta Hakaniemen, keskustan ja Töölön kautta takaisin
Pasilan eteläpuolelle.
Sörnäinen, Kalasatama, osa korttelia 10570, satama-, vesi- ja katualue
sekä venesatama (piirustus nro 12284, Verkkosaaren eteläosa): Alue
rajautuu mm. etelässä Kulosaarensiltaan sekä pohjoisessa Verkkosaarenkatuun
ja idässä mereen, jotka osin sisältyvät alueeseen.
Tapaninkylä, Tapaninvainio, Tapanila, tontit 39118/1 ja 25, 39120/14,
39129/26 ja 27, 39131/4–6 ja 15, 39132/23, 26 ja 27, 39148/3–7, 10 ja 11 sekä
katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12314, Vanhan Tapanilantien eteläosa):
Alueet sijaitsevat Vanhan Tapanilantien eteläpuolella Ruohotien
ja Hietaniityntien välisellä alueella.
Mellunkylä, Mellunmäki, korttelit 47360, 47361, 47363–47366, lähivirkistys-,
katu- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12321, Tankovainio): Alue
sijaitsee Linnanpajantien teollisuusalueen ja Fallpakankujan pientalokortteleiden
välisellä alueella Tankomäenkadun varrella.
Helsingissä 7.8.2015 Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda
Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda
7.8–7.9.2015.
Gloet, tomterna 2002/4 och 6, tomten 2002/4 ovanför nivån –6, tomten
2002/6 ovanför nivån –5 (ritning nr 12325): Kajsaniemigatan 3 och Berggatan
8 och 10.
Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20803 samt gatu- och vattenområden
(ritning nr 12351, Tornhotellet och Soncks magasin): Stillahavsgatan
2–6, området begränsas av bl.a. Stillahavsgatan, Riogatan
och vattenområdet Sandviken, vilka delvis ingår i området.
Västra hamnen, Busholmen, hamnområde och vattenområde (ritning
nr 12340, passagerarhamn södra): Området ligger söder om Sampokajen,
i södra spetsen av Busholmen, och skjuter ut i Drumsöfjärden. På
motsatta stranden i öster ligger Ärtholmen.
Drumsö, parkområde (ritning nr 12338, Myllykallion päiväkoti): Storsvängen
30, området ligger vid Storsvängen, på andra sidan gatan finns
Lauttasaaren yhteiskoulu.
Åggelby, Krämertsskog, tomten 28264/3 (ritning nr 12345): Krämertsvägen
2, området ligger i hörnet av Krämertsvägen och Ängsskogsstigen.
Malm, Nedre Malm, Övre Malm, kvarteren 38060, 38061 och 38222, tomterna
38067/5, 38071/8, 38320/7 och 8 och 38322/3 samt gatu-, park-,
skyddsgrön- och järnvägsområden (ritning nr 12274, norra delen av
Ladugårdsvägen): Malms stationsväg 1, 3 och 5, Ladugårdsvägen 2,
4, 5, 7 (servicehus), 9 och 12, Påvalsvägen 2, Sandkullavägen 1 a (Helmi
Liiketalousopisto). Området ligger i Malms centrum, huvudsakligen
vid Ladugårdsvägen, som går från stambanan till Stickelbackabäcken.
Hertonäs, Hertonäs företagsområde, en del av tomten 43057/9 och gatuområde
(ritning nr 12346): Timmermansgatan 2, området ligger norr
om Abraham Wetters väg.
Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden
11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos
öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall
(Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns
också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar
riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara
Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa
innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@
hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor,
stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.
Detaljplaner som trätt i kraft
Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 17.6.2015 godkänt för följande
områden har trätt i kraft:
Ritning nr 12290, delarna A–D, Centrumslingan: Kronohagen, underjordiska
utrymmen på delar av tomterna 45/4, 5 och 12, Gloet, underjordiska
utrymmen på tomten 37/18, på delar av tomterna 37/9, 14, 15, 19, 20, 21
och 23, 42/5 samt 97/1, 3 och 6, på tomterna 2002/2 och 10, på delar av
tomterna 2002/3–7 och 11, 2007/1, 2096/9, 10 och 32 samt 2099/13, Kampen,
underjordiska utrymmen på delar av tomterna 213/13, 217/1, 3 och
4, 64/2 och 24, 194/1, 4007/6, 7 och 8 samt 4008/1, i kvarteret 4010, på en
del av tomten 4011/1, på tomten 4012/1, på en del av tomten 4212/1, Berghäll,
underjordiska utrymmen på tomten 297/5, på delar av tomterna
297/1, 2, 10 och 12, på tomterna 11299/1, 2 och 10, på delar av tomterna
11299/3–5 och 12, 11001/5 och 304/3, på tomten 307/16, på delar av tomterna
307/1, 7 och 11–15, 308/7, 18 och 20, 11309/28 och 30–32, 11310/33–
36, 11314/17, 11315/19, 21, 23, 25 och 27, 11316/1, 4, 29 och 33, 11317/35
och 37 samt 11363/3, Åshöjden, gatu-, park-, och järnvägsområden, tomterna
392/2, 8 och 22 samt underjordiska utrymmen på en del av tomten
357/10, Främre Tölö, underjordiska utrymmen på delar av tomterna
410/13, 15, 17, 19 och 56, på tomterna 412/6 och 8, på delar av tomterna
412/1, 3 och 22, 415/4, 419/2 och 26, 427/2 och 428/1, på tomten 431/3, på
delar av tomterna 431/1, 2 och 16 samt 432/1, på tomterna 437/35–37,
på delar av tomterna 437/4, 17 och 39 samt 438/26, på tomterna 442/7
och 18, på delar av tomterna 442/4, 6 och 21, på tomten 443/23, på delar
av tomterna 443/41 och 43, på tomterna 448/19, 21, 23 och 24, på delar
av tomterna 448/15, 17, 22, 25 och 26, Bortre Tölö, gatu-, park- och järnvägsområden
och underjordiska utrymmen på tomten 463/4, på delar
av tomterna 463/1–3, 5, 6, 8 och 13, på tomten 464/15, på delar av tomterna
464/4 och 19 samt 468/1–3, på tomterna 470/1 och 6, på delar av
tomterna 470/2, 4 och 5 samt 472/3, på tomterna 473/3, 5 och 63, på delar
av tomterna 473/8, 61, 65, 67 och 69, på tomterna 474/1 och 2, på delar
av tomterna 474/9, 34 och 59, på tomterna 477/32 och 60, på delar
av tomterna 477/3, 5, 16, 34, 36, 58, 478/5, 7 och 56, 479/5 och 52, 514/3,
515/1 och 524/1, Böle, järnvägs- och gatuområden och underjordiska
områden i gatu , park- och vattenområden i stadsdelarna ovan. Området
ligger i innerstaden och utgör en underjordisk järnvägsslinga med stationer.
Det bildar en ögla i en tunnel som börjar söder om Böle och som
går via Hagnäs, centrum och Tölö tillbaka till området söder om Böle.
Sörnäs, Fiskehamnen, en del av kvarteret 10570, hamn-, vatten- och gatuområden
och småbåtshamn (ritning nr 12284, södra delen av Nätholmen):
Området begränsas av bl.a. Brändö bro i söder, Nätholmsgatan i
norr och havet i öster, vilka delvis ingår i området.
Staffansby, Staffansslätten, Mosabacka, tomterna 39118/1 och 25,
39120/14, 39129/26 och 27, 39131/4–6 och 15, 39132/23, 26 och 27 och
39148/3–7, 10 och 11 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12314, södra
delen av Gamla Staffansbyvägen): Områdena ligger söder om Gamla
Staffansbyvägen, mellan Gräsvägen och Sandängsvägen.
Mellungsby, Mellungsbacka, kvarteren 47360, 47361 och 47363–47366,
närrekreations-, gatu- och skyddsgrönområden (ritning nr 12321, Stångfallet):
Området ligger vid Stångbacksgatan, mellan Borgsmedjevägens
industriområde och Fallbackagrändens småhuskvarter.
Helsingfors 7.8.2015 Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:11