Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Asemakaava koskee Sörnäistä ja Kalasatamaa.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 28.1.2015 päättänyt Sörnäisen, Kalasataman, rautatie- ja katualueen asemakaavasta (piirustus nro 12289, Kalasatamankatu), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto. Alue sijaitsee Kalasataman metroaseman itäpuolella, rajautuen pohjoisessa Työpajankadun ja etelässä Leonkadun kohdille.

Helsingissä 6.2.2015
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 28.1.2015 fattat beslut om en detaljplan (ritning nr 12289, Fiskehamnsgatan) för järnvägs- och gatuområde i Sörnäs, Fiskehamnen, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Området ligger öster om Fiskehamnens metrostation och gränsar i norr till Verkstadsgatan och i söder till Leogatan.

Helsingfors 6.2.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:13