Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue - Byggförbudsområde Koskee aluetta Kaivopuisto.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 11.8.2014 päättänyt pidentää Kruununhaan tontin 15/3 ja Kaivopuiston tontin 199/24 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella 9.9.2016 saakka 10.6.2014 päivätyn piirustuksen nro 12287 mukaisesti.

Helsingissä 15.8.2014
Kaupunginkanslia

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 11.8.2014 beslutat förlänga tiden för byggförbudet till 9.9.2016 för tomten 15/3 i Kronohagen och för tomten 199/24 i Brunnsparken med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen i enlighet med ritning nr 12287, daterad 10.6.2014.

Helsingfors 15.8.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:04