Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner Vuosaari, Kruununhaka ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 31.10.–1.12.2014:

Kruununhaka, tontit 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 (piirustus nro 12266, Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet): Mariankatu 12, Vironkatu 6, Meritullinkatu 12 a, Pohjoisranta 10, Meritullinkatu 16, Maneesikatu 1–3, Meritullinkatu 29, Liisankatu 17, ja Kristianinkatu 17.
Käpylä, tontti 827/2 (piirustus nro 12263): Käpylänkuja 5, Kullervonkatu.
Vuosaari, Rastila, korttelit 54001–54003 ja katualueet (piirustus nro 12295 Karavaanikadun korttelit): Karavaanikatu 1–3, Karavaanikuja 2 ja Retkeilijänkatu 1–2. Alue sijaitsee Rastilan metroaseman ja Rastilan leirintäalueen välissä.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 22.10.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kamppi, tontti 87/4 (piirustus nro 12258): Bulevardi 12.
Sörnäinen, Kalasatama, korttelit 10577, 10578, 10593 ja 10625 sekä katu- ja vesialueet (piirustus nro 12227): Alue jakautuu kolmeen osaan, joista itäistä rajaavat Englantilaisaukio, Arielinkatu ja Sörnäistenlaituri sekä Kuorekarinsalmi ja metroradan pohjoisreuna, jotka osin sisältyvät alueeseen. Läntistä aluetta rajaavat Junatie, Kivihiilenkatu, Leonkatu ja Hermannin rantatie. Eteläistä aluetta rajaavat Leonkatu, Kalasatamankatu, Koksikatu ja Kalasatamanpuisto.
Laajasalo, Yliskylä, tontit 49080/3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12228, Gunillantien – Svanströminkujan alue): Alue sijaitsee Yliskylän eteläosassa ja sitä rajaavat mm. Gunillantie, Reiherintie ja Svanströminkuja, jotka osin sisältyvät alueeseen.

Helsingissä 31.10.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 31.10–1.12.2014:

Kronohagen, tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 (ritning nr 12266, värdefulla trapphus i Kronohagen): Mariegatan 12, Estnäsgatan 6, Sjötullsgatan 12 a, Norra Kajen 10, Sjötullsgatan 16, Manegegatan 1–3, Sjötullsgatan 29, Elisabetsgatan 17 och Kristiansgatan 17.
Kottby, tomten 827/2 (ritning nr 12263): Kottbygränd 5, Kullervogatan.
Nordsjö, Rastböle, kvarteren 54001–54003 och gatuområden (ritning nr 12295, kvarteren vid Karavangatan): Karavangatan 1–3, Karavangränden 2 och Vandrargatan 1–2. Området ligger mellan Rastböle metrostation och Rastböle campingplats.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu
> Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 22.10.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändningsoch bygglagen:

Kampen, tomten 87/4 (ritning nr 12258): Bulevarden 12.
Sörnäs, Fiskehamnen, kvarteren 10577, 10578, 10593 och 10625 samt gatu- och vattenområden (ritning nr 12227): Området är tredelat. Östra delen begränsas av Englandsskvären, Arielgatan och Sörnäskajen samt Norsörssundet och norra kanten av metrobanan vilka delvis ingår i området. Västra delen begränsas av Tågvägen, Stenkolsgatan, Leogatan och Hermanstads strandväg. Södra delen begränsas av Leogatan, Fiskehamnsgatan, Koksgatan och Fiskehamnsparken.
Degerö, Uppby, tomterna 49080/3, 5 och 7 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12228, området Gunillavägen–Svanströmsgränden): Området är beläget i södra delen av Uppby och gränsar till bl.a. Gunillavägen, Reihersvägen och Svanströmsgränden, vilka delvis ingår i området.

Helsingfors 31.10.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:03