Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Koskee alueita Lauttasaari, Vattuniemi ja MEllunkylä, Kontula.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31114/15 (piirustus nro 12241): Kiviaidankatu 3–7

Mellunkylä, Kontula, tontit 47181/1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, kortteli 47182, tontit 47183/1, 3, 5, 6 ja 9–16, kortteli 47184, tontit 47185/5–7 ja 9–16 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12015, Kontulan omakotialueen keskiosa): Aluetta rajaavat pohjoispuolella Humikkalantie ja etelässä Mustapuronpuisto, ja siihen kuuluvat mm. Rautahatuntie ja Rautapaidantie.

Helsingissä 27.6.2014
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 18.6.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Drumsö, Hallonnäs, tomten 31114/15 (ritning nr 12241): Murbacksgatan 3–7

Mellungsby, Gårdsbacka, tomterna 47181/1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, kvarteret 47182, tomterna 47183/1, 3, 5, 6 och 9–16, kvarteret 47184, tomterna 47185/5–7 och 9–16 samt gatu- och parkområde (ritning nr 12015, mellersta delen av egnahemsområdet i Gårdsbacka): Området gränsar i norr till Humikkalavägen och i söder till Svartbäcksparken, och det omfattar bl.a. Järnhattsvägen och Brynjevägen.

Helsingfors 27.6.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:05