Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Sörnäinen Herttoniemi ym.

Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 10.9.2014 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Sörnäinen, Kalasatama, osa korttelia 571 sekä katu- ja satama-alueet (piirustus nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema): Aluetta rajaavat lännessä
Kalasatamankatu ja etelässä Työpajankatu.
Ruskeasuo, tontti 16712/5 ja katualue, Laakso, katu-, puisto- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12237, Tilkanvierron senioritalo): Alue sijaitsee Mannerheimintien varrella rajautuen mm. Kiskontiehen sekä Koroistenkujaan ja Tilkanviertoon, jotka sisältyvät alueeseen.
Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi, osa korttelia 43124, puistoalue, korttelit 43122–43125, puisto-, urheilu-, virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueet sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (piirustus nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue): Alue sijaitsee Siilitien metroaseman läheisyydessä urheilukentän itäpuolella, ja se rajautuu mm. Siilitiehen, Näätätiehen ja Kettutiehen, jotka osin sisältyvät alueeseen.

Helsingissä 24.10.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft


Följande av stadsfullmäktige 10.9.2014 godkända detaljplaner och detaljplaneändringar har trätt i kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, en del av kvarteret 571 och gatu- och hamnområden (ritning nr 12231, Fiskehamns social- och hälsostation): Området gränsar i väster till Fiskehamnsgatan och i söder till Verkstadsgatan.
Brunakärr, tomten 16712/5 och gatuområde, Dal, gatu-, park- och skyddsgrönområden (ritning nr 12237, Tilkkalänkens seniorhus): Området ligger vid Mannerheimvägen och gränsar till bl.a. Kiskovägen samt Koroisgränden och Tilkkalänken, vilka ingår i området.
Hertonäs, Västra Hertonäs, en del av karteret 43124, parkområde, kvarteren 43122–43125, park- och idrottsområde, område för rekreationsanläggningar, skyddsgrön- och gatuområden och område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning, (ritning nr 12220, området vid Igelkottsvägen och Rävvägen): Området ligger nära Igelkottsvägens metrostation, öster om idrottsplanen, och gränsar till bl.a. Igelkottsvägen, Mårdvägen och Rävvägen, vilka delvis ingår i området.

Helsingfors 24.10.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:03