Suoraan sisältöön

Lauttasaaren Koivusaaren osayleiskaavaehdotus, asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja osayleiskaavaehdotuksen ja asemakaavaehdotusten - Förslag till delgeneralplan för Björkholmen, detaljplaneförslag framlagda Lauttasaari, Meilahti ym.

Lauttasaaren Koivusaaren osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtävillä


Koivusaaren osayleiskaavaehdotus (nro 12180) koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari) Lauttasaaren länsipuolista aluetta Länsi-Helsingissä. Koivusaari rajautuu lännessä Espoon kuntarajaan ja idässä Lauttasaaren Katajaharjun alueeseen. Pohjoisessa ja etelässä aluetta ympäröi merialue. Suunnittelualueeseen kuuluvat Koivusaaren maa-alue, ympäröivää merialuetta, Länsiväylä ja maapenkereet Koivusaaren itä- ja länsipuolella. Lisäksi alueeseen kuuluvat Länsiväylän reunustat tien ja korttelialueiden välissä Katajaharjun sillalle asti.

Osayleiskaavaehdotus, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, on uudelleen nähtävillä 23.5.–23.6.2014.


Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 23.5.–23.6.2014:

Meilahti, tontit 15526/5, 7 ja 8 sekä katu- ja puistoalue, Taka-Töölö, katualue (piirustus nro 12257 osat 1 ja 2, Meilahden sairaala-alue). Aluetta rajaavat mm. Paciuksenkatu, Tukholmankatu, Haartmaninkatu ja Stenbäckinkatu.

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, tontit 46016/6, 11 ja 14 (piirustus nro 12271): Hiomotie 2–6 ja 10.

Vuosaari, kortteli 54152 sekä katu-, satama-, rata-, virkistys-, vesi-, luonnonsuojelu- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12248, Vuosaaren voimalaitosalue): Käärmeniementie 8 ympäristöineen. Alue sijaitsee nykyisen Vuosaaren voimalaitosten ja sataman alueella sekä niiden ympäristössä. Aluetta rajaavat mm. Satamakaari, Käärmeniementie, Seilorinkatu ja Rahtarinkatu.


Osayleiskaavaehdotuksen ja asemakaavaehdotusten nähtävilläolo


Osayleiskaavaehdotus ja asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 23.5.2014 
Kaupunginkanslia

Förslag till delgeneralplan för Björkholmen på Drumsö framlagt på nytt


Förslaget till delgeneralplan för Björkholmen (nr 12180) gäller västligaste delen av 31 stadsdelen (Drumsö) i västra Helsingfors. Björkholmen gränsar i väster till gränsen mot Esbo och i öster till Enåsen. I norr och i söder omges området av sjöområde. Området omfattar markområdet på Björkholmen, omgivande sjöområde, Västerleden och jordvallarna öster och väster om Björkholmen. Till området hör dessutom vägkanterna mellan Västerleden och kvartersområdena ända till Enåsbron.

Förslaget till delgeneralplan, vilket är utarbetat som en i markanvändnings- och bygglagen avsedd generalplan med rättsverkningar, är framlagt på nytt 23.5–23.6.2014.


Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 23.5–23.6.2014.

Mejlans,
tomterna 15526/5, 7 och 8 samt gatu- och parkområde, Bortre Tölö, gatuområde (ritning nr 12257, delarna 1 och 2, Mejlans sjukhusområde). Området avgränsas bl.a. av Paciusgatan, Stockholmsgatan, Haartmansgatan och Stenbäcksgatan.

Sockenbacka, Sockenbacka företagsområde, tomterna 46016/6, 11 och 14 (ritning nr 12271): Sliperivägen 2–6 och 10.

Nordsjö, kvarteret 54152 samt gatu-, hamn-, ban-, rekreations-, vatten-, naturskydds- och skyddsgrönområden (ritning nr 12248, Nordsjö kraftverksområde): Ormuddsvägen 8 med omgivning. Området ligger i och vid det nuvarande kraftverksområdet och hamnområdet i Nordsjö. Det avgränsas bl.a. av Hamnbågen, Ormuddsvägen, Sejlorgatan och Fraktargatan.


Förslaget till delgeneralplan och detaljplaneförslagen framlagda


Förslaget till delgeneralplan och detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15– 16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki. kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 23.5.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:05