Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Munkkiniemi, Suutarila ym.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 12.3.2014 päättänyt Munkkiniemen, Vanhan Munkkiniemen korttelin 30098 ja puistoalueiden asemakaavasta (piirustus nro 12226, Saga-senioritalo, Dosentintie 10 ja 12), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 4.2.2014 hyväksymä Suutarilan, Siltamäen tonttien 40045/2 ja 14, 40046/8, 40047/21, 40048/1, 2 ja 7–9 sekä 40049/10 asemakaavan muutos (piirustus nro 12236: Pohjantähdentie 45, 46a, 50–52 ja 56–58, Penttiläntie 4 ja 18 sekä Asteroidikuja 4) on tullut voimaan. 

Puiston nimen muuttaminen 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.3.2014 muuttanut Katajanokan kaupunginosassa sijaitsevan Katajanokanpuiston (Skatuddsparken) nimen Tove Janssonin puistoksi (Tove Janssons park) maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella.

Helsingissä 21.3.2014 

Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 12.3.2014 fattat beslut om en detaljplan för kvarteret 30098 och parkområden i Munksnäs, Gamla Munksnäs och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12226, seniorhuset Saga-senioritalo, Docentvägen 10 och 12).

Detaljplan som trätt i kraft

Den av stadsplaneringsnämnden 4.2.2014 godkända detaljplaneändringen för tomterna 40045/2 och 14, 40046/8, 40047/21 40048/1, 2 och 7–9 samt 40049/10 i Skomakarböle, Brobacka (ritning nr 12236: Polstjärnevägen 45, 46a, 50–52 och 56–58, Bengtsvägen 4 och 18 samt Asteroidgränden 4) har trätt i kraft.

Ändring av parknamn

Stadsplaneringsnämnden har 11.3.2014 ändrat namnet på Skatuddsparken (Katajanokanpuisto) i stadsdelen Skatudden till Tove Janssons park (Tove Janssonin puisto) med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 21.3.2014 

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:06