Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner Vuosaari, Kluuvi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 19.12.2014–26.1.2015:

Kruununhaka, maanalaisia tiloja osalla tonteista 45/4, 5 ja 12, Kluuvi, maanalaisia tiloja tontilla 37/18, osilla tonteista 37/9, 14, 15, 19, 20, 21, ja 23, 42/5, 97/1, 3 ja 6, tonteilla 2002/2 ja 10, osilla tonteista 2002/3–7 ja 11, 2007/1, 2096/9, 10 ja 32 sekä 2099/13, Kamppi, maanalaisia tiloja osilla tonteista 213/13, 217/1, 3 ja 4, 64/2 ja 24, 194/1, 4007/6, 7 ja 8, 4008/1, korttelissa 4010, osalla tontista 4011/1, tontilla 4012/1, osalla tontista 4212/1, Kallio, maanalaisia tiloja tontilla 297/5, osilla tonteista 297/1, 2, 10 ja 12, tonteilla 11299/1, 2 ja 10, osilla tonteista 11299/3–5 ja 12, 11001/5 ja 304/3, tontilla 307/16, osilla tonteista 307/1, 7 ja 11–15, 308/7, 18 ja 20, 11309/28 ja 30–32, 11310/33–36, 11314/17, 11315/19, 21, 23, 25 ja 27, 11316/1, 4, 29 ja 33, 11317/35 ja 37 ja 11363/3, Alppiharju, katu-, puisto- ja rautatiealueet, tontit 392/2, 8 ja 22 sekä maanalaisia tiloja osalla tontista 357/10, Etu-Töölö, maanalaisia tiloja osilla tonteista 410/13, 15, 17, 19 ja 56, tonteilla 412/6 ja 8, osilla tonteista 412/1, 3, ja 22, 415/4, 419/2 ja 26, 427/2 ja 428/1, tontilla 431/3, osilla tonteista 431/1, 2, ja 16 sekä 432/1, tonteilla 437/35–37, osilla tonteista 437/4, 17 ja 39 sekä 438/26, tonteilla 442/7 ja 18, osilla tonteista 442/4, 6 ja 21, tontilla 443/23, osilla tonteista 443/41 ja 43, tonteilla 448/19, 21, 23 ja 24, osilla tonteista 448/15, 17, 22, 25 ja 26, Taka-Töölö, katu-, puisto- ja rautatiealueet sekä maanalaisia tiloja tontilla 463/4, osilla tonteista 463/1–3, 5, 6, 8 ja 13, tontilla 464/15, osilla tonteista 464/4 ja 19, 468/1–3, tonteilla 470/1 ja 6, osilla tonteista 470/2, 4, ja 5, 472/3, tonteilla 473/3, 5 ja 63, osilla tonteista 473/8, 61, 65, 67 ja 69, tonteilla 474/1 ja 2, osilla tonteista 474/9, 34 ja 59, tonteilla 477/32 ja 60, osilla tonteista 477/3, 5, 16, 34, 36, 58, 478/5, 7 ja 56, 479/5 ja 52, 514/3, 515/1 ja 524/1, Pasila, rautatie- ja katualueet sekä edellä mainittujen kaupunginosien alueilla katu-, puisto- ja vesialueilla olevat maanalaiset tilat (piirustus nro 12290, osat A–D, Pisararata): Alue sijoittuu kantakaupunkiin muodostaen maanalaisen rautatielenkin asemineen. Kaava-alue kiertää tunnelina silmukkamaisesti Pasilan eteläpuolelta Hakaniemen, keskustan ja Töölön kautta takaisin Pasilan eteläpuolelle.

Karhusaari, osa venesatama-alueesta, lähivirkistys- ja vesialue (piirustus nro 12322, Winbergin satama): Karhusaarentie 32 ja 34, alue sijaitsee Karhusaaren itäisellä rannalla ja rajautuu mm. idässä Sipoon kunnan rajaan ja lännessä Vainovalkeanmäkeen.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Pasila, Keski-Pasila, Länsi-Pasila, katu- ja rautatiealueet (piirustus nro 12230, Veturitien eteläosa): Alue sijaitsee Pasilan aseman eteläpuolella, Pasilankadun ja Ratapihantien välisellä ratapiha-alueella, ja se käsittää osan Veturitiestä.

Vuosaari, korttelit 54152 ja 54318 sekä katu-, satama-, rata-, virkistys-, vesi-, luonnonsuojelu ja suojaviheralueet sekä maantien alue (piirustus nro 12248, Vuosaaren voimalaitosalue): Alue sijaitsee nykyisten Vuosaaren voimalaitosten (Käärmeniementie 8) ja sataman alueella sekä niiden ympäristössä. Aluetta rajaavat mm. Satamakaari, Rahtarinkatu, Seilorinkatu ja Käärmeniementie.

Helsingissä 19.12.2014
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 19.12.2014–26.1.2015:

Kronohagen, underjordiska utrymmen i delar av tomterna 45/4, 5 och 12, Gloet, underjordiska utrymmen på tomten 37/18, i delar av tomterna 37/9, 14, 15, 19, 20, 21 och 23, 42/5, 97/1, 3 och 6, på tomterna 2002/2 och 10, i delar av tomterna 2002/3–7 och 11, 2007/1, 2096/9, 10, och 32 samt 2099/13, Kampen, underjordiska utrymmen i delar av tomterna 213/13, 217/1, 3, och 4, 64/2 och 24, 194/1, 4007/6, 7 och 8, 4008/1, i kvarteret 4010, i en del av tomten 4011/1, på tomten 4012/1, i en del av tomten 4212/1, Berghäll, underjordiska utrymmen på tomten 297/5, i delar av tomterna 297/1, 2, 10 och 12, på tomterna 11299/1, 2 och 10, i delar av tomterna 11299/3–5 och 12, 11001/5 och 304/3, på tomten 307/16, i delar av tomterna 307/1, 7, 11–15, 308/7, 18 och 20, 11309/28 och 30–32, 11310/33–36, 11314/17, 11315/19, 21, 23, 25 och 27, 11316/1, 4, 29 och 33, 11317/35 och 37 och 11363/3, Åshöjden, gatu-, park-, och järnvägsområden, tomterna 392/2, 8 och 22 samt underjordiska utrymmen i delar av tomten 357/10, Främre Tölö, underjordiska utrymmen i delar av tomterna 410/13, 15, 17, 19 och 56, på tomterna 412/6 och 8, i delar av tomterna 412/1, 3 och 22, 415/4, 419/2 och 26, 427/2 och 428/1, på tomten 431/3, i delar av tomterna 431/1, 2 och 16 och 432/1, på tomterna 437/35–37, i delar av tomterna 437/4, 17 och 39 samt 438/26, på tomterna 442/7 och 18, i delar av tomterna 442/4, 6 och 21, på tomten 443/23, i delar av tomterna 443/41 och 43, på tomterna 448/19, 21, 23 och 24, i delar av tomterna 448/15, 17, 22, 25 och 26, Bortre Tölö, gatu-, park- och järnvägsområden samt underjordiska utrymmen på tomten 463/4, i delar av tomterna 463/1–3, 5, 6, 8 och 13, på tomten 464/15, i delar av tomterna 464/4 och 19, 468/1–3, på tomterna 470/1 och 6, i delar av tomterna 470/2, 4 och 5, 472/3, på tomterna 473/3, 5 och 63, i delar av tomterna 473/8, 61, 65, 67 och 69, på tomterna 474/1 och 2, i delar av tomterna 474/9, 34 och 59, på tomterna 477/32 och 60, i delar av tomterna 477/3, 5, 16, 34, 36, 58, 478/5, 7 och 56, 479/5 och 52, 514/3, 515/1 och 524/1, Böle, järnvägs- och gatuområden och underjordiska områden i gatu‑, park- och vattenområden i stadsdelarna ovan (ritning nr 12290, delarna A–D, Centrumslingan): Området ligger i innerstaden och utgör en underjordisk järnvägsslinga med stationer. Detaljplaneområdet bildar en ögla i en tunnel som börjar söder om Böle och som går via Hagnäs, centrum och Tölö tillbaka till området söder om Böle.

Björnsö, en del av en småbåtshamn, område för närrekreation och vattenområde (ritning nr 12322, Winbergs hamn): Björnsövägen 32 och 34, området ligger på östra stranden av Björnsö och gränsar bl.a. i öster till gränsen mot Sibbo kommun och i väster till Vårdkasberget.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 10.12.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Böle, Mellersta Böle, Västra Böle, gatu- och järnvägsområden (ritning nr 12230, södra delen av Lokvägen). Området ligger söder om Böle station, i bangårdsområdet mellan Bölegatan och Bangårdsvägen, och det omfattar en del av Lokvägen.

Nordsjö, kvarteren 54152 och 54318 samt gatu-, hamn-, ban-, rekreations-, vatten-, naturskydds- och skyddsgrönområden och landsvägsområde (ritning nr 12248, Nordsjö kraftverksområde): Området ligger i och vid det nuvarande kraftverksområdet (Ormuddsvägen 8) och hamnområdet i Nordsjö. Det avgränsas bl.a. av Hamnbågen, Fraktargatan, Sejlorgatan och Ormuddsvägen.

Helsingfors 19.12.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:02