Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen, osittain voimaan tullut asemakaava, rakennuskieltoalue - Godkännande av detaljplaner, detaljplan som delvis trätt i kraft, byggförbudsområde Sörnäinen, Pakila ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 10.9.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Sörnäinen, Kalasatama, osa korttelia 571 sekä katu- ja satama-alueet (piirustus nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema): Aluetta rajaavat lännessä Kalasatamankatu ja etelässä Työpajankatu. 

Ruskeasuo, tontti 16712/5 ja katualue, Laakso, katu-, puisto- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12237, Tilkanvierron senioritalo): Alue sijaitsee Mannerheimintien varrella rajautuen mm. Kiskontiehen sekä Koroistenkujaan ja Tilkanviertoon, jotka sisältyvät alueeseen.

Pakila, Itä-Pakila, siirtolapuutarha-alue ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävä kasvitarha-alue sekä erityis-, vesi- ja katualueet, Tuomarinkylä, Tuomarinkartano, puisto- ja lähivirkistysalue sekä kaupunginosan raja (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet): Alue sijaitsee Kehä I:n pohjoispuolella rajautuen lännessä Klaukkalantiehen sekä idässä Vantaanjokeen, joka osin sisältyy alueeseen.

Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi, osa korttelia 43124, puistoalue, korttelit 43122–43125, puisto-, urheilu-, virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katualueet sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (piirustus nro 12220, Siilitien ja Kettutien alue): Alue sijaitsee Siilitien metroaseman läheisyydessä urheilukentän itäpuolella, ja se rajautuu mm. Siilitiehen, Näätätiehen ja Kettutiehen, jotka osin sisältyvät alueeseen.
 

Osittain voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuusto on 29.5.2013 hyväksynyt Sörnäisten tonttien 291/4 ja 5 asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12174, Sörnäisten verokampus): aluetta rajaavat Kaikukatu, Sörnäisten rantatie, Haapaniemenkatu ja Väinö Tannerin kenttä.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 26.6.2014 kumonnut valtuuston päätöksen tontin 5 osalta. Helsingin kaupunki on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus päätti 15.9.2014 määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan tontin 291/4 osalta ennen kuin kaava on saanut lainvoiman. Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan tontin 291/4 osalta.


Rakennuskieltoalue


Kaupunginhallitus on 15.9.2014 päättänyt pidentää kantakaupungin Kruununhaan, Kluuvin, Kaartinkaupungin, Kampin, Punavuoren, Eiran, Ullanlinnan, Katajanokan, Etu-Töölön ja Taka-Töölön kaupunginosien eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella 11.10.2016 saakka (piirustus nro 12293, päivätty 19.8.2014).

Helsingissä 19.9.2014 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 10.9.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Sörnäs, Fiskehamnen, en del av kvarteret 571 och gatu- och hamnområden (ritning nr 12231, Fiskehamns social- och hälsostation): Området gränsar i väster till Fiskehamnsgatan och i söder till Verkstadsgatan.

Brunakärr, tomten 16712/5 och gatuområde, Dal, gatu-, park- och skyddsgrönområden (ritning nr 12237, Tilkkalänkens seniorhus): Området ligger vid Mannerheimvägen och gränsar till bl.a. Kiskovägen samt Koroisgränden och Tilkkalänken, vilka ingår i området.

Baggböle, Östra Baggböle
, koloniträdgårdsområde och skolträdgårdsområde för park-, närrekreations-, badstrands-, koloniträdgårds-, gruppträdgårds-, undervisnings- och rekreationsändamål samt special-, vatten- och gatuområden, Domarby, Domargård, parkoch närrekreationsområde, stadsdelgränsen (ritning nr 12190, koloniträdgårdsområden i Östra Baggböle): Området ligger norr om Ring I och gränsar i väster till Klasasvägen och i öster till Vanda å som delvis ingår i området.

Hertonäs, Västra Hertonäs, en del av karteret 43124, parkområde, kvarteren 43122–43125, park- och idrottsområde, område för rekreationsanläggningar,
skyddsgrön- och gatuområden och område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning, (ritning nr 12220, området vid Igelkottsvägen och Rävvägen): Området ligger nära Igelkottsvägens metrostation, öster om idrottsplanen, och gränsar till bl.a. Igelkottsvägen, Mårdvägen och Rävvägen, vilka delvis ingår i området.


Detaljplan som delvis trätt i kraft


Stadsfullmäktige har 29.5.2013 godkänt detaljplaneändring för tomterna 291/4 och 5 i Sörnäs (ritning nr 12174, Sörnäs skattecampus): området avgränsas av Ekogatan, Sörnäs strandväg, Aspnäsgatan och Väinö Tanners plan.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 26.6.2014 upphävt fullmäktiges beslut i fråga om tomten 5. Helsingfors stad har överklagat förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 15.9.2014 att detaljplaneändringen delvis ska träda i kraft för tomten 291/4 innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Genom denna kungörelse träder detaljplaneändringen i kraft för tomten 291/4.


Byggförbudsområde


Stadsstyrelsen har 15.9.2014 beslutat förlänga tiden för byggförbudet till 11.10.2016 för vissa områden i stadsdelarna Kronohagen, Gloet, Gardesstaden, Kampen, Rödbergen, Eira, Ulrikasborg, Skatudden, Främre Tölö och Bortre Tölö med stöd av 53 § i markanvändningsoch bygglagen (ritning nr 12293, daterad 19.8.2014).

Helsingfors 19.9.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:03