Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen, voimaan tullut asemakaava, rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner, detaljplan som trätt i kraft, byggförbudsområde Vuosaari.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 17.10.–17.11.2014:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, kortteli 54074 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12279, Lokkisaarenpuisto): Alue sijaitsee Vuosaaren kirkon itäja koillispuolella, ja se rajautuu idässä Porslahdentiehen ja lännessä Vuosaaren puistopolkuun.
Vuosaari, Keski-Vuosaari
, tontit 54079/1, 54082/3 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12280): Punakiventie 1–11, kadun itäpuoliset tontit.
Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontti 54082/4 ja puistoalue (piirustus nro 12281): Vuosaarentie 10.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo,
kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 8.10.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Käpylä, korttelit 871, 952 ja 25004, tontit 950/1, 951/2, 25003/1 sekä katuja puistoalueet (piirustus nro 12192, Kisakylä): Alue sijaitsee osoitteissa Koskelantie 7 27 (Koskelantien ja Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7–9 sekä Koskelantie 28–32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue).
Kaarela, Hakuninmaa, tontti 33101/7 ja puistoalue (piirustus nro 12269): Runonlaulajantie 48.
Mellunkylä, Kontula
, tontti 47013/2 (piirustus nro 12247): Tanhuantie 1.


Voimaan tullut asemakaava


Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2.9.2014 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Kaarelan Kannelmäki, katualue (piirustus nro 12116):
Pelipolku, katualue sijaitsee Kannelmäen asemalta noin 1 km itään.


Rakennuskieltoalueet


Kaupunginhallitus on 13.10.2014 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 § perusteella kahdella vuodella:

Haaga, Etelä-Haaga, Pohjois-Haaga ja Kivihaka, eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 13.11.2016 saakka (piirustus nro 12299, päivätty 16.9.2014). 
Kallio, tontin 299/1, 2, 4 ja 10 sekä Alppiharju, tontin 357/6 rakennuskieltoaikaa 31.10.2016 saakka (piirustus nro 12301, päivätty 16.9.2014.

Helsingissä 17.10.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 17.10–17.11.2014:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteret 54074 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12279, Trutholmsparken): Området ligger öster och nordost om Nordsjö kyrka och gränsar i öster till Porslaxvägen och i väster till Nordsjö parkstig.
Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54079/1 och 54082/3 samt gatuoch parkområden (ritning nr 12280): Rödstensvägen 1–11, tomter på östra sidan av gatan.
Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomten 54082/4 och parkområde (ritning nr 12281): Nordsjövägen 10.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 8.10.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kottby, kvarteren 871, 952 och 25004, tomterna 950/1, 951/2 och 25003/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12192, Olympiabyn): Området ligger vid Forsbyvägen 7–27 (området mellan Forsbyvägen och Gumtäkts koloniträdgård), Sofielundsgatan 7–9 och Forsbyvägen 28–32 (området mellan Backasgatan och Ilmatarvägen).
Kårböle, Håkansåker, tomten 33101/7 och parkområde (ritning nr 12269): Runosångarvägen 48.
Mellungsby, Gårdsbacka, tomten 47013/2 (ritning nr 12247): Tunvägen 1.


Detaljplan som trätt i kraft


En av stadsplaneringsnämnden 2.9.2014 godkänd detaljplaneändring för gatuområde i Gamlas i Kårböle (ritning nr 12116) har trätt i kraft: Spelstigen, gatuområdet ligger ca 1 km öster om Gamlas station.


Byggförbudsområde


Stadsstyrelsen har 13.10.2014 förlängt tiden för byggförbudet med två år för följande områden med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Haga, Södra Haga, Norra Haga och Stenhagen, vissa områden, till 13.11.2016 (ritning nr 12299, daterad 16.9.2014).
Berghäll, tomterna 299/1, 2, 4 och 10, och Åshöjden, tomten 357/6, till 1.10.2016 (ritning nr 12301, daterad 16.9.2014).

Helsingfors 17.10.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:03