Suoraan sisältöön

Voimaan tullut osayleiskaava, voimaan tulleet asemakaavat ja rakennuskieltoalue - Delgeneralplan som trätt i kraft, detaljplaner som trätt i kraft och byggförbudsområde Haaga, Pakila ym.

Voimaan tullut osayleiskaava

Kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymä Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Oulunkylän ja Haagan alueelle (piirustus nro 12199) on tullut voimaan. Alue sijaitsee Pohjois-Haagan itäosassa Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän risteysalueesta lounaaseen. Alueeseen kuuluu metsäinen puistoalue sekä rakentamattomat toimitilatontit Aku Korhosen tien ja Walentin Chorellin tien varrella.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola, korttelit 28205 ja 28206 sekä puistoalue, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, retkeily- ja ulkoilualueet, palstaviljelyalue, yleinen pysäköintialue, hautausmaa-, suojelu- sekä katualueet;
Haaga, Pohjois-Haaga, retkeily- ja ulkoilualue; Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola, puistoalueet, retkeily- ja ulkoilualue, yleinen pysäköintialue, suojaviher- sekä katualueet; Haaga, Pohjois-Haaga, puistoalue; Pakila, Länsi-Pakila, puistoalue (piirustus nro 12185 A–C; Keskuspuiston keskiosa, Maunulanpuisto ja Pirkkolan liikuntapuisto). Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Helsingissä ja se on osa Keskuspuistoa. Aluetta rajaavat lännessä Pohjois-Haaga ja Hämeenlinnanväylä. Pohjoisessa rajana on Keskuspuisto, Kehä I ja Maununneva. Idän suunnalla alue rajautuu Länsi-Pakilan, Pirkkolan, Maunulan ja Metsälän asuinalueisiin. Eteläsuunnassa alue rajoittuu Metsäläntiehen, jonka toisella puolella ovat Keskuspuisto ja Maaliikennekeskus.

Oulunkylä, Maunula, tontit 28319/2 ja 28320/7 (piirustus nro 12198): Suursuontie 14, Suonotkontie 4

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54176/2 ja 54177/5 sekä puisto- ja katualueet (piirustus nro 12188, Vuosaarentie 3): Alueet sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Vuosaarentien ja Ulapparaitin kulmassa sekä Tyynylaavankujan ja Tyynylaavantien kulmassa.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 10.3.2014 päättänyt pidentää Käpylän korttelien 871 ja 952 sekä tonttien 950/1, 951/2 ja 25003/1 rakennuskieltoaikaa 19.4.2016 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12265/18.2.2014): Kisakylä.

Helsingissä 14.3.2014

Kaupunginkanslia

Delgeneralplan som trätt i kraft

Den av stadsfullmäktige 29.1.2014 godkända delgeneralplanen för östra delen av Norra Haga vilken hör till Åggelby och Haga (ritning nr 12199) har trätt i kraft. Området ligger i östra delen av Norra Haga, sydväst om korsningen Ring I/Tavastehusleden. Området består av ett skogbevuxet parkområde och av obebyggda tomter för verksamhetsbyggnader vid Aku Korhonens väg och Walentin Chorells väg.

Detaljplaner som trätt i kraft

Stadsfullmäktige har 29.1.2014 godkänt detaljplan och detaljplaneändring för följande områden:

Åggelby, Månsasparken, Britas, kvarteren 28205 och 28206 samt parkområde, område för närrekreation, områden för idrotts- och rekreationstjänster, frilufts- och strövområden, område för odlingslotter, område för allmän parkering, område för begravningsplats, skydds- och gatuområden; Haga, Norra Haga, frilufts- och strövområde; Åggelby, Månsasparken, Britas, parkområden, frilufts- och strövområde, område för allmän parkering, skyddsgrönområden och gatuområden; Haga, Norra Haga, parkområde; Baggböle, Västra Baggböle, parkområde (ritning nr 12185 A–C; mellersta delen av Centralparken, Månsasparken och Britas idrottspark). Detaljplaneområdet ligger i Norra Helsingfors och utgör en del av Centralparken. Området gränsar i väster till Norra Haga och Tavastehusleden, och i norr till Centralparken, Ring I och Magnuskärr. I öster avgränsas området av bostadsområdena Västra Baggböle, Britas, Månsas och Krämertsskog, och i söder av Krämertsskogsvägen. På andra sidan Krämertsskogsvägen ligger Centralparken och Landtrafikcentralen.

Åggelby, Månsas, tomterna 28319/2 och 28320/7 (ritning nr 12198): Storkärrsvägen 14 och Kärrdäldsvägen 4

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54176/2 och 54177/5 samt park- och gatuområden (ritning nr 12188, Nordsjövägen 3): områdena ligger vid korsningen av Nordsjövägen och Fjärdstråket och vid korsningen av Kuddlavegränden och Kuddlavevägen i Nordsjö centrum.

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 10.3.2014 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för kvarteren 871 och 952 samt tomterna 950/1, 951/2 och 25003/1 i Kottby (ritning nr 12265/18.2.2014): OS-byn, till 19.4.2016 med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 14.3.2014

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:06