Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Kaartinkaupunki, Herttoniemi ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kaartinkaupunki, tontti 50/5 (piirustus nro 12081): Ludviginkatu 3–5
Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20007/15 ja 16 sekä katuaukio (piirustus nro 12246): Jätkäsaarenlaituri 1. Alue rajautuu mm. Jätkäsaarenlaituriin, Välimerenkatuun ja Laivapojankatuun sekä pohjoisessa pysäköintialueeseen.
Herttoniemi, Herttoniemenranta, tontti 43257/1 sekä katu- ja vesialueet (piirustus nro 12234): Reginankuja 3
Laajasalo, Jollas, tontti 49229/12 ja vesialue (piirustus nro 12195): Puuskaniementie 46.

Helsingissä 13.6.2014 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 4.6.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Gardesstaden, tomten 50/5 (ritning nr 12081): Ludvigsgatan 3–5
Västra Hamnen, Busholmen, tomterna 20007/15 och 16 samt öppen plats (ritning nr 12246): Busholmskajen 1. Området gränsar till bl.a. Busholmskajen, Medelhavsgatan och Skeppsgossegatan samt ett parkeringsområde i norr.
Hertonäs, Hertonäs strand, tomten 43257/1 samt gatu- och vattenområden (ritning nr 12234): Reginagränden 3
Degerö, Jollas, tomten 49229/12 och vattenområde (ritning nr 12195): Knysnäsvägen 46.

Helsingfors 13.6.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:05