Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan Kallio, Pasila ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 12.9.–13.10.2014:

Kallio, Linjat, tontit 11330/3 ja 5 sekä puistoalueet (piirustus 12288, Helsingin kaupunginteatteri): Aluetta rajaavat mm. Eläintarhantie, Ensi linja ja Ilolanpuisto.

Pasila, Keski-Pasila, korttelit 17103 ja 17104 sekä katu- ja rautatiealueet, Pasila, Itä-Pasila, Keski-Pasila ja Länsi-Pasila, katu-, puisto- ja rautatiealueet (piirustus nro 12261 osat 1–4, Pasilan keskustakortteli): Aluetta rajaavat idässä Ratapihantie ja lännessä Länsi-Pasilan toimistokorttelit.

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33130/2, (piirustus nro 12275): Kantelettarentie 9.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel fi/hki/Ksv/ fi/Etusivu Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
 

Asemakaavan hyväksyminen


Kaupunkisuunnittelulautakunta on 2.9.2014 päättänyt Kaarelan, Kannelmäen katualueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto (piirustus nro 12116): Pelipolku, katualue sijaitsee Kannelmäen asemalta noin 1 km itään.

Helsingissä 12.9.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 12.9–13.10.2014:

Berghäll, Linjerna, tomterna 11330/3 och 5 samt parkområden (ritning nr 12288, Helsingfors stadsteater): Området gränsar till bl.a. Djurgårdsvägen, Första Linjen och Ilolaparken. 

Böle, Mellersta Böle
, kvarteren 17103 och 17104 samt gatu- och järnvägsområden, Böle, Östra Böle, Mellersta Böle och Västra Böle, gatu-, park- och järnvägsområden (ritning nr 12261, delarna 1–4, centrumkvarteret i Böle): Området gränsar i öster till Bangårdsvägen och i väster till kontorskvarteren i Västra Böle.

Kårböle, Gamlas
, tomten 33130/2, (ritning nr 12275): Kanteletarvägen 9.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel fi/hki/Ksv/fi/ Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor
(Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.
 

Godkännande av detaljplan


Stadsplaneringsnämnden har 2.9.2014 fattat beslut om en detaljplaneändring för gatuområde i Kårböle, Gamlas, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12116): Spelstigen, gatuområdet ligger cirka 1 km öster om Gamlas station.

Helsingfors 12.9.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:04