Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen - Godkännande av detaljplaner Sörnäinen, Käpylä ym.

Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 27.8.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Sörnäinen, Kalasatama, osa korttelista 571 sekä katu- ja satama-alueet (piirustus nro 12210, Capellan puistotien korttelit): Alue rajautuu mm. Verkkosaarenkatuun,
Capellan puistotiehen, Kalasatamankatuun, Tukkutorinkujaan ja Hermannin rantatiehen, jotka osin sisältyvät alueeseen.
Sörnäinen, satama-, vesi- ja katualueet (piirustus nro 12200, Sompasaari): Alue rajautuu pohjoisessa Sompasaarenkanavaan sekä mm. Sompasaarensalmeen ja Sompasaarenaltaaseen, jotka osin sisältyvät alueeseen.
Käpylä, tontti 821/2 (piirustus nro 12251): Mäkelänkatu 95, Kalervonkatu
Haaga, Kivihaka, tontit 29201/1 ja 29202/2 sekä katualue (piirustus nro 12239): Kivihaantie 1 ja 6

Helsingissä 5.9.2014 
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 27.8.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Sörnäs, Fiskehamnen, en del av kvarteret 571 samt gatu- och hamnområden (ritning nr 12210, kvarter vid Capellas allé): Området gränsar bl.a. till Nätholmsgatan, Capellas allé, Fiskehamnsgatan, Partitorgsgränden och Hermanstads strandväg, vilka delvis ingår i området.
Sörnäs, hamn-, vatten- och gatuområden (ritning nr 12200, Sumparn): Området gränsar till Sumparkanalen i norr, samt bl.a. Sumparsundet och Sumparbassängen, vilka delvis ingår i området.
Kottby, tomten 821/2 (ritning nr 12251): Backasgatan 95, Kalervogatan
Haga, Stenhagen, tomterna 29201/1 och 29202/2 samt gatuområde (ritning nr 12239): Stenhagsvägen 1 och 6

Helsingfors 5.9.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:04