Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplaner och detaljplaner som trätt i kraft Herttoniemi, Kaartinkaupunki ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.6.– 16.6.2014:

Kaarela, Kannelmäki,
katualue (piirustus nro 12116): Pelipolku, katualue sijaitsee Kannelmäen asemalta noin 1 km itään.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/ hki/Ksv/fi/Etusivu Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo,
kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunginvaltuusto on 21.5.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kaartinkaupunki, katu- ja katuaukioalueet a-b-c-d alueella -8 tason yläpuolinen tila, (piirustus nro 12165, Erottaja): Alue sijaitsee Esplanadin puiston länsipäässä Ruotsalaisen teatterin edustalla, ja siihen kuuluvat Erottaja ja sitä ympäröivät osat Mannerheimintien sekä Pohjois- ja Eteläesplanadien katualueista.
Oulunkylä, Patola, kortteli 28131 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja lähivirkistysalueet (piirustus nro 12240, Risupadontien ympäristö): Alue sijaitsee Tuusulanväylän varrella, ja siihen kuuluvat mm. Kivipadon puisto, Kivipadontie ja Risupadontie.
Herttoniemi, Herttoniemenranta, kortteli 43270 sekä tori- ja katualueet (piirustus nro 12235): Laivalahdenkaari 1.
 

Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 9.4.2014 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Sörnäinen, Kalasatama, maanalaiset tilat: osat tonteista 10571/1, 10579/1 ja 10599/1, korttelit 10620–10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueet (piirustus nro 12222, Kalasataman keskuksen pysäköintilaitos): Alue käsittää maanalaisia tiloja Kalasataman metroaseman vieressä mm. Työpajankadun, Leonkadun ja Hermannin rantatien rajaamalla alueella.
Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20817 (piirustus nro 12204, Kvarteret Victoria). Alue rajautuu Hyväntoivonpuistoon, Jätkäsaarenkujaan, Livornonkatuun ja Välimerenkatuun.
Hermanni, Kyläsaari, tontti 21677/1, osat tonteista 21677/2–4 ja katualue (piirustus nro 12223): Hermannin rantatie 31–35. Aluetta rajaavat mm. Hermannin rantatie, Toukolan rantapuisto ja Kyläsaarenkuja.
Oulunkylä, Patola,
tontti 28148/7 (piirustus nro 12225): Mäkitorpantie 30.

Helsingissä 3.6.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 3.6–16.6.2014:

Kårböle, Gamlas, gatuområde (ritning nr 12116): Spelstigen, gatuområdet ligger cirka 1 km öster om Gamlas station.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel fi/hki/Ksv/fi/Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner


Stadsfullmäktige har 21.5.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Gardesstaden, gatuområden och områden för öppna platser, i området a-b-c-d ovanför nivån –8 (ritning nr 12165, Skillnaden): Området ligger i västra kanten av Esplanadparken i förgrunden av Svenska Teatern och omfattar Skillnaden och de omgivande delarna av gatuområdena för Mannerheimvägen och för Norra och Södra esplanaden.
Åggelby, Dammen, kvarteret 28131 och gatu-, park-, skyddsgrönoch närrekreationsområde (ritning nr 12240, området vid Risdammsvägen): Området ligger vid Tusbyleden och omfattar bl.a. Stendammsparken, Stendammsvägen och Risdammsvägen.
Hertonäs, Hertonäs strand, kvarteret 43270 och torg- och gatuområden (ritning nr 12235): Båtsviksbågen 1.


Detaljplaner som trätt i kraft


Följande av stadsfullmäktige 9.4.2014 godkända detaljplaneändringar har trätt i kraft:

Sörnäs, Fiskehamnen, underjordiska delar av tomterna 10571/1, 10579/1 och 10599/1, kvarteren 10620–10623 och gatu-, park-, järnvägs- och hamnområden (ritning nr 12222, parkeringsanläggning i Fiskehamnens centrum): Området omfattar underjordiska lokaler intill Fiskehamnens metrostation i ett område som avgränsas av bl.a. Verkstadsgatan, Leogatan och Hermanstads strandväg.
Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20817 (ritning nr 12204, Kvarteret Victoria). Området gränsar till Godahoppsparken, Busholmsgränden, Livornogatan och Medelhavsgatan.
Hermanstad, Byholmen, tomten 21677/1, delar av tomterna 21677/2– 4 och gatuområde (ritning nr 12223): Hermanstads strandväg 31–35. Området avgränsas av bl.a. Hermanstads strandväg, Majstads strandpark och Byholmsgränden.
Åggelby, Dammen,
tomten 28148/7 (ritning nr 12225): Kullatorpsvägen 30.

Helsingfors 3.6.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:05