Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja rakennuskieltoalue - Detaljplaneförslag framlagda och byggförbudsområde Länsisatama, Sörnäinen ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden (kaupunginosa, osa-alue, kortteli/tontti) asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 17.1. – 17.2.2014:

Sörnäinen, eräät satama-, vesi- ja katualueet (piirustus nro 12200). Alue on osa entistä Sörnäisten satama-aluetta ja sitä rajaavat pohjoisessa Sompasaarenkanava, idässä Sompasaarensalmi, etelässä Nihdinkanava ja lännessä Sompasaarenallas.  

Ruskeasuo, tontti 16712/5 ja katualue sekä Laakso, katu-, puisto- ja suojaviheralueet (piirustus nro 12237, Tilkanvierron senioritalo). Alue rajautuu osittain lännessä Mannerheimintiehen, pohjoisessa Kiskontiehen ja idässä Koroistenkujaan sekä kaakossa Tilkanviertoon.

Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20007/15 ja 16 sekä katuaukio (piirustus nro 12246, Jätkäsaarenlaituri 1). Alue rajautuu Jätkäsaarenlaituriin, Välimerenkatuun ja Laivapojankatuun sekä pohjoisessa pysäköintialueeseen.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupun­kisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu -sivuston Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 13.1.2014 päättänyt pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Lauttasaaren kylässä sijaitsevan Rysäkarin saaren rakennuskieltoaikaa 17.1.2015 saakka (piirustus nro 12244/10.12.2013).

Helsingissä 17.1.2014

Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena (stadsdel, delområde, kvarter/tomt) är framlagda 17.1– 17.2.2014:

Sörnäs, vissa hamn-, vatten- och gatuområden (ritning nr 12200). Området är del av förra Sörnäs hamnområde och det gränsar till Sumparkanalen i norr, Sumparsundet i öst, Knektkanalen i söder och Sumparbassängen i väst.

Brunakärr, tomten 16712/5 och gatuområde, samt Dal, gatu-, park- och skyddsgrönområden (ritning nr 12237, Tilkkalänkens seniorhus). Området gränsar delvis till Mannerheimvägen i väst, Kiskovägen i norr och Koroisgränden i öst samt Tilkkalänken i sydöst.

Västra Hamnen, Busholmen, tomterna 20007/15 och 16 samt öppen plats (ritning nr 12246, Busholmskajen 1). Området gränsar till Busholmskajen, Medelhavsgatan och Skeppsgossegatan samt parkeringsområde i norr.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 13.1.2014 beslutat förlänga tiden för byggförbudet till 17.1.2015 för Rysskär i Drumsö by i 53 stadsdelen (Utöarna) (ritning nr 12244/10.12.2013).

Helsingfors 17.1.2014

Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:07