Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja rakennuskieltoalueet - Detaljplaneförslag framlagda och byggförbudsområden Länsisatama, Munkkiniemi ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 14.11.–15.12.2014:

Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20017/12 ja 14, kortteli 20026, osa tontista 20027/1 sekä katualueet ja satama-alue (piirustus nro 12272, Terassitalokortteli): Alue sijaitsee Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteysalueen pohjoispuolella.
Lauttasaari, tontti 31074/3 (piirustus nro 12278): Lauttasaarenmäki 4.
Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30008/22 (piirustus nro 12255): Kartanontie 22, alue sijaitsee Kartanontien ja Kadetintien kulmauksessa.
Pukinmäki, kortteli 37076, urheilu- ja virkistyspalvelu- sekä katualueet (piirustus nro 12273): Pukinmäenkaari 16–18, alue sijaitsee Pukinmäen liikuntapuiston pohjoispuolella.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Rakennuskieltoalueet

Kaupunginhallitus on 10.11.2014 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella:

Kallio, eräät puisto-, rautatie- ja katualueet (piirustus nro 12307, Linnunlaulu, päivätty 7.10.2014) 15.1.2017 saakka.
Lauttasaari, tontti 31099/3 (piirustus nro 12306, päivätty 7.10.2014) 18.11.2016 saakka.

Helsingissä 14.11.2014
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 14.11–15.12.2014:

Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20017/12 och 14, kvarteret 20026, en del av tomten 20027/1 samt gatuområden och hamnområde (ritning nr 12272, Terrasshuskvarteret): Området ligger norr om korsningen Västrahamnsgatan/Medelhavsgatan.
Drumsö, tomten 31074/3 (ritning nr 12278): Drumsöbacken 4.
Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30008/22 (ritning nr 12255): Herrgårdsvägen 22, området ligger i hörnet av Herrgårdsvägen och Kadettvägen.
Bocksbacka, kvarteret 37076, område för idrotts- och rekreationsanläggningar samt gatuområde (ritning nr 12273): Bocksbackabågen 16–18, området ligger norr om Bocksbacka idrottspark.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Byggförbudsområden

Stadsstyrelsen har 10.11.2014 förlängt tiden för byggförbudet med två år för följande områden med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen:

Berghäll, vissa park-, järnvägs- och gatuområden (ritning nr 12307, Fågelsången, daterad 7.10.2014) till 15.1.2017.
Drumsö, tomten 31099/3 (ritning nr 12306, daterad 7.10.2014) till  18.11.2016.

Helsingfors 14.11.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:02