Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen ja voimaan tullut asemakaava - Godkännande av detaljplaner och detaljplan som trätt i kraft

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 15.1.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kaarela, Hakuninmaa ja Kuninkaantammi, maantien alue, katu-, puisto- ja suojaviheralueet, osa korttelia 33314, tontit 33315/2, 33316/6 ja osat tonteista 4 ja 5, kortteli 33317 sekä katu- ja lähivirkistysalueet (piirustus nro 12150 A-C Kuninkaantammen keskusta): Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hakuninmaantien molemmin puolin lähellä Vantaan rajaa ja rajoittuu mm. Keskuspuistoon, Hämeenlinnanväylään ja Kuninkaantammentiehen.
Tapaninkylä, Tapanila, tontit 39330/6 ja 39331/11 sekä puisto- ja katualueita Suutarila, Tapulikaupunki, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä puisto- ja yleisiä pysäköintialueita, kaupunginosan raja (piirustus nro 12191, Maatullinpuiston eteläosa): Alue sijaitsee Tapulikaupungin asuinalueen eteläreunalla.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 11.12.2013 hyväksymä Lauttasaaren, tontin 31112/5 (piirustus nro 12113; Vattuniemi, Perttulantie 6) asemakaavan muutos on tullut voimaan.

Helsingissä 24.1.2014

Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 15.1.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kårböle, Håkansåker och Kungseken, landsväg, gatu , park och skyddsgrönområden, en del av kvarteret 33314, tomterna 33315/2, 33316/6 samt delar av tomterna 4 och 5, kvarteret 33317 samt gatu- och närrekreationsområden (ritning nr 12150 A–C, Kungsekens centrum): Området ligger i Kungseken på båda sidor av Håkansåkersvägen nära Vandagränsen och gränsar till bl.a. Centralparken, Tavastehusleden och Kungseksvägen.

Staffansby, Mosabacka, tomterna 39330/6 och 39331/11 samt park- och gatuområden, Skomakarböle, Stapelstaden, område för idrotts- och rekreationsanläggningar, parkområde och område för allmän parkering, stadsdelsgränsen (ritning nr 12191, södra delen av Landtullsparken): området ligger på södra kanten av bostadsområdet Stapelstaden.

Detaljplan som trätt i kraft

Den av stadsfullmäktige 11.12.2013 godkända detaljplaneändringen för tomten 31112/5 i Drumsö (ritning nr 12113; Hallonnäs, Bertasvägen 6) har trätt i kraft.

Helsingfors 24.1.2014

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:07