Suoraan sisältöön

Teatteri

Kallion lukiossa teatteri tarkoittaa tekemistä ja kokemuksellisuutta. Koulussa opitaan teatterin eri taitoja ja tietoja

  • omalta pohjalta lähtien ja omaa pohjaa rakentaen
  • ryhmän tuella ja ryhmässä toimien
  • jatkuvassa vuorovaikutuksessa niin koulun muiden oppiaineitten kuin ympäröivän yhteisönkin kanssa.

Työskentelyn ytimessä on maailman tarkastelu näytellen, ohjaten ja dramaturgioita luoden. Teatterin traditioihin ja teorioihin tutustutaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmin. Kursseja järjestetään mm. improvisaatiosta, kohtauksen tekemisestä ja näyttelijän harjoittelun eri metodeista. Koulussamme voit suorittaa myös teatterin lukiodiplomin.

Kuva: Anni Ågren
Kuva: Anni Ågren

Teatterin kokemuksellinen oppiminen takaa mahdollisuuden kehittymiseen niin teatteria jo pitkään harrastaneille kuin vasta-alkajillekin.


Pakolliset kurssit

TEA1 Improvisaatio
Näyttelemisen perusedellytykset kuntoon. Keskeistä ovat oma-aloitteisuus, fyysinen harjoittelu ja kontaktissa toimiminen.

TEA2 Kohtausharjoittelu
Tekstityö, kohtausharjoittelu, näyttelijän fyysisyys roolihenkilön käytössä.

Syventävät kurssit

TEA3–5 Teatteriproduktio
Tehtävänä näytteleminen ja/tai jokin muu teatterin tekemisen osa-alue teatteriesityksessä. Lukuvuoden produktiot toteutetaan joko opettajan tai opetusharjoittelijan ohjaamina. Produktiot voivat olla myös ns. oppilasohjauksia, jolloin opiskelija, joka on suorittanut kurssit TEA3–5, TEA9 ja TEA11, ohjaa esityksen vastaavan opettajan ohjauksessa (ks. soveltavat kurssit TEA13–15). Tällöin kurssin opettaja vastaa normaalisti kurssin opetussisällöistä (esim. näyttelijän harjoittelusta) ja oppilasohjaaja esitettävästä teoksesta. Kurssit sisältävät oppilasohjaukseen osallistuville näyttelijäopiskelijoille itsenäistä opiskelua ja ohjaajaopiskelijalle ohjauskeskusteluja opettajan kanssa. Huom.! Produktioista on usein palavereja jo ennen kurssien alkamista, jopa edellisen lukuvuoden puolella.


TEA6 Näyttelijän yksilöllinen harjoittelu
Näyttelijän tehoharjoittelun kurssi asiaan vihkiytyneille. Tavoitteena kurssilla on tehokkaan henkilökohtaisen harjoittelutavan löytäminen.

TEA7 Teatterin traditiot ja käytänteet
TEA7-teoriakurssin tavoitteena on luoda opiskelijalle kokonaiskuva teatterin kehityksestä ja sen lainalaisuuksista. Keskeistä on havaita, kuinka varhaisempia teatteritraditioita hyödynnetään nykyisessä teatterin tekemisessä, kuinka nykyteatteri on muodostunut näiden traditioiden summana. Kurssilla käsitellään teatterin keskeisiä aikakausia ja suuntauksia käytännönläheisestä näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat traditioiden käytänteet eli esim. näyttelemiseen ja skenografiaan liittyvät kysymykset sekä näytelmäkirjallisuus. Käsiteltäviä aiheita voivat olla mm. rituaaliteatteri, renessanssi-draama, klassismi, romantiikka ja realismi sekä modernin teatterin suuntaukset.

TEA9 Ohjaamisen teoria
Tällä teoriakurssilla käsitellään teatterin tekemistä ohjaajan näkökulmasta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus luoda omakohtainen suhde ohjaamiseen, päästä ohjaamisen alkuun. Kurssilla käydään läpi ohjaamisen teoreettisia perusteita ja käytänteitä. Tämän kurssin suorittaminen on edellytyksenä kurssin TEA11 suorittamiselle.

TEA11 Ohjaajan yksilöllinen harjoittelu
Ohjaamisen harjoittelua käytännössä. Edellytys kurssille osallistumiselle on ohjaamisen teoriakurssin TEA9 suorittaminen ennen kurssille tuloa. Kurssien TEA9 ja TEA11 suorittaminen taas ovat edellytyksenä teatteriproduktio TEA3–5:n oppilasohjaukselle.

Soveltavat kurssit

TEA10 Teatterin lukiodiplomi
Opiskelija valmistaa ryhmässä tai yksin esityksen tai opinnäytteen, jossa hän pyrkii osoittamaan draamallista ja teatteri-ilmaisullista osaamistaan. Opiskelija ottaa työnsä aiheen annetuista ehdotuksista ja valitsee itse näkökulman ja toteuttamistavan. Jotta opiskelija voi osallistua diplomikurssille, vähintään kolme (mutta on suositeltavaa, että 5–6) teatterin kurssia tulee olla suoritettuina. Raati katsoo esityksen ja arvioi opiskelijan draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja. Teatterin lukiodiplomin voi tehdä mm. näyttelijänä tai ohjaajana. Ohjaaja voi myös näytellä omassa esityksessään.

TEA13–15 Oppilasohjaus
Joidenkin TEA3–5-kurssien yhteydessä on mahdollista suorittaa soveltavia kursseja ohjaamisesta. Ohjaaminen edellyttää kurssien TEA 3–5 (näytteleminen) ja TEA9 ja TEA11 (ohjaaminen) aikaisempaa suorittamista. Oppilasohjausproduktiot toteutetaan kurssien TEA3–5 opetussuunnitelmien mukaisesti, ja opettaja toimii sekä kurssien vastuullisena opettajana että ohjaavan opiskelijan ohjaajana. Opettaja huolehtii näyttelijöiden koulutuksesta ja oppilasohjaaja esityksen ohjaamisesta. Kurssin TEA3 alussa olevan suunnittelu- ja koulutusjakson vetää opettaja; esitettävän näytelmän dramatisointi on kuitenkin oppilasohjaajan tehtävä (dramatisoinnin tulee olla valmis ennen kurssien alkua). Kursseihin TEA4 ja TEA5 tulee sisältyä esityksen estetiikkaan liittyviä koulutustunteja. Oppilasohjaaja käy opettajan kanssa suunnittelu- ja ohjauskeskusteluja myös oppituntien aikana, jolloin näyttelijöillä on itsenäistä opiskelua. Ohjaus tulee mitoittaa käytettävissä olevan tuntimäärän mukaan. Tuotannollisista tehtävistä sovitaan erikseen.

Kuva: Valtteri Vine
Kuva: Valtteri Vine31.05.2021 11:41