Suoraan sisältöön

Tanssi

Opiskelu Kallion lukion tanssin tunneilla on opiskelijalähtöistä, ilmiöpohjaista, monialaista sekä oppiainerajat ylittävää. Tanssin tunneilla heterogeenisyys on voimavara ja rikkaus ja se mahdollistaa yksilölliset oppimisprosessit ja taiteellisen ajattelun kehittymistä. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun yhteisön tuella. Tanssin opiskelun ytimessä on kokemuksellisuus ja opiskelijan oman oppimishalun vaaliminen ja vahvistaminen.

Kuva: Ukri Pulliainen
Kuva: Ukri Pulliainen

Tanssi tutustuttaa opiskelijan niin tanssinopettajien, koreografien kuin tanssi- teattereiden työskentelyyn sekä antaa tietoa tanssijan ammattiin johtavista koulutusmahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. Tanssin pyrkimyksenä on edistää toiminnassaan yhteistyötä tanssinopetusta antavien ja muiden taide- oppilaitosten kanssa sekä kehittää kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuk- sien mukaan. Tanssissa edistetään toisten huomioon ottamista, yhdessä toi- mimisen taitoja ja yhteisöllisyyttä. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.


Paikalliset syventävät kurssit

TAN1 Improvisaatio

Improvisaation osaamistavoitteena on tanssin peruselementtien (tila, aika, muoto, energia ja dynamiikka) ymmärtäminen osana liikkeen tuottamista ja improvisaatiota.

Improvisaatio pyrkii tukemaan opiskelijan kehonkuvan ja oman kehon kielen löytämisessä osana tanssia. Yksi osaamistavoite on somatiikan ymmärtämi- nen osana tanssin opiskelua ja sitä kautta opiskelija oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa tanssi-ilmaisussaan. Im- provisaation avulla tehtävät harjoitteet auttavat opiskelijaa havainnoimaan ja analysoimaan omaa ja toisen liikettä, lisäksi tavoitteena on oppia havainnoi- maan liikettä ja olemisen tapoja suhteessa ympäristöön. Kurssin tavoitteena on persoonallinen liikeilmaisu.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeisenä sisältönä on tanssin peruselementtien kokemuksellinen harjoittelu.Tavoitteena on saada elämyksiä ja kokemuksia, jotka lisäävät opiskelijan kiinnostustaan ja tanssin kautta tapaa hahmottaa maailmaa. Pyrkimyksenä on tunnista omaa ja toisen liikkumisen tapaa ja ymmärtää se osana tanssijuutta. Improvisatoriset ilmaisuharjoitusten keskeisenä sisältönä on tarkastella kehon toimintaa luovan ilmaisun välineenä. Liikeimprovisaatiot, erilaiset liikekokeilut, rytmit, mielikuvat ja tanssisarjat ovat tapoja tuottaa liikettä. Kurssilla työskennellään yksin, pareittain ja ryhmässä kuunnellen kehon viestejä.

TAN2 Akrobatia

Kurssin tarkoituksena on akrobatian perustaitojen harjoittaminen ja akrobaat- tisten taitojen ymmärtäminen osana tanssijuutta ja esiintyjyyttä.

Fyysis-motoristen harjoitusten avulla on tavoitteena kehittää muun muassa koordinaatiota, tasapainoa ja rytmitajua. Ryhmässä käydään läpi kuperkeikat, käsilläseisonta, kärrynpyörä, puolivoltti ja erilaisia pyramidiharjoituksia. Pari- työskentelyn tavoitteena on oikeiden ja turvallisten tukiotteiden opettelu. Ket- teryyttä ja rentoutta sekä painon jakautumista kehon eri osille harjoitellaan muun muassa syliin hypyillä ja kantamisilla. Näiden harjoitusten tavoitteena on opetella oikeanlaista liikevoimaa ja -rentoutta. Fyysisten ominaisuuksien lainalaisuutta opetellaan hyödyntämään myös omatoimisessa harjoittelussa. Tavoitteena on oppia työskentelemään vastuullisesti, oppia tukemaan paria sekä oppia luottamaan paritoverin apuun vaikeitakin liikesarjoja suoritettaessa.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeisenä sisältönä on akrobatian perustaitojen, kuten kuperkeikan, käsilläseisonnan, kärrynpyörän, puolivoltin ja erilaisten pyramidien hallinta. Motoristen harjoitusten tavoitteena on ketteryyden kehittäminen ja turvallisten tukiotteiden oppiminen. Tukiotteiden avulla kurssin yhtenä keskeisenä sisältö- nä on vastuullinen työskentely; parin auttaminen ja tukeminen mm. syliin hyp- pyjen ja erilaisten parin kantamisen muodoissa. Tavoitteena on koordinaation, tasapainon ja rytmitajun ymmärtäminen osana tanssia sekä oikeanlaisen liikevoiman ja –rentouden käyttö. Vuorovaikutus ja yhteistyössä toimiminen se- kä itsenäisen työskentelyn hallitseminen kuuluvat kurssin sisältöön.

TAN3 Nykytanssi

Kurssilla käydään läpi nykytanssin tekniikan perusteita. Tavoitteena on ym- märtää nykytanssin keskeiset suuntaukset ja harjoituskäytännöt. Painopiste on liikkeen kokemisessa ja kehon painon tuntemisessa sekä liikkeen ja musii- kin vuorovaikutuksessa. Kurssin pyrkimyksenä on löytää kehon taloudellinen painonsiirto liikkuen eri tasoissa. Kurssin tavoitteena on teknisten taitojen li- säksi herkistyä liikkeen moniaistilliseen kokemiseen, perehtyä tanssilliseen ajatteluun ja ymmärtää se osana nykytanssia. Kurssilla harjoitellaan erilaisia tanssisarjoja, improvisoidaan ja tehdään erilaisten liikeaihioiden ja -ideoiden kautta myös opiskelijoiden omia liikesarjoja. Tavoitteena on nykytanssin ym- märtäminen osana tanssitaidetta ja opiskelijan esiintymistaidon laajentaminen. Liikkeen virtaavuus sekä erilaiset liikkumiset tilassa ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Nykytanssin kurssilla tutustutaan myös nykytanssin harrastus- mahdollisuuksiin Helsingissä.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeisenä sisältönä on painovoiman tunteminen liikkeessä sekä ny- kytanssille ominaistentanssisarjojen ja -käsitteiden ymmärtäminen, niiden oppiminen ja improvisaation avulla tuotettu liike. Liikeaihioiden ja -ideoiden tuottaminen, liikkeen virtaavuuden tutkiminen sekä erilaiset liikkumiset tilassa ovat osana nykytanssin sisällön oppimista. Ryhmädynamiikan ymmärtäminen osana omaa tanssi-ilmaisua ja toisen tekemän valmiin liikesarjan hahmotta- minen sekä liikkeen ketjuttaminen kuuluvat nykytanssi-kurssin sisältöihin. Yksi tavoite on, että opiskelija ymmärtää somaattisen liikkeen osana nykytanssin tekniikkaa. Vuorovaikutus ja yhteistyössä toimiminen ovat osana kurssia sekä ajatusten että tunteiden ilmaiseminen ja kehollinen viestintä.

Kuva: Ukri Pulliainen
Kuva: Ukri Pulliainen


TAN4 Jazztanssi

Kurssin tavoitteena on rytmitajun ja liikemuistin kehittäminen sekä jazztanssin tekniikan omaksuminen. Oman kehon mahdollisuuksien löytäminen, kyky luo- da omia liikkeellisiä jazztanssin kombinaatioita ja persoonallisen tanssityylin

etsiminen ovat kurssin keskeisiä sisältöjä ja oppimistavoitteita. Tavoitteena on erilaisten liikelaatujen kokeileminen, kehittäminen ja ymmärtäminen sekä tanssin ja musiikin yhteyden hakeminen. Kurssilla keskitytään myös mieliku- vien hyödyntämiseen ja omien mielikuvien luomiseen tavoitellun illuusion ai- kaansaamiseksi. Tanssillisuuden löytäminen osana omaa liikeilmaisua ja tanssijuutta on yksi kurssin osaamistavoite. Erilaisten harjoitteiden myötä pyr- kimyksenä on tanssitietouden laajentaminen, esiintymistaidon kartuttaminen ja jazztanssin ymmärtäminen osana tanssitaidetta.

Keskeiset sisällöt

Jazz-sarjojen opettelu lyhyistä lämmittelysarjoista pitkiin tanssillisiin sarjoihin sekä rytmiharjoitteet musiikin säestyksellä ja ilman ovat osana kurssin keskei- siä sisältöjä. Venytys- ja lihasvoimaharjoitteet ovat osana kurssia ja tukevat opiskelijan hyvinvointia sekä helpottavat tanssillisuuden löytämistä. Kurssilla keskitytään liikevirtaavuuden ymmärtämiseen ja sen kehittymiseen, nopeisiin aksentoituihin sarjoihin ja hengittäviin adagio-sarjoihin sekä ryhmäesiintymi- siin mahdollisuuksien mukaan. Kurssin keskeisenä sisältönä on se, että opis- kelija ymmärtää jazztanssin käsitteet ja hallitsee jazztanssin liikkeellisen maa- ilman. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyössä toimiminen ovat olennainen osa kurssia.


Paikalliset soveltavat kurssit

TAN5 Koreografia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia koreografisia taitoja ja tietoja sekä taiteiden työtapoja. Tavoitteena on esiintymisvalmiuden oppiminen, sen harjoittaminen ja persoonallisen ilmai- sutavan kehittäminen jo opitun tekniikan avulla. Opiskelija harjaantuu esiinty- mään niin yksilönä kuin ryhmän jäsenenä sekä kykenee analysoimaan omaa ja toisen liikettä. Kurssin yksi tavoite on, että opiskelija tottuu itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn niin harjoittelun aikana kuin esiintymistilanteissa. Kurssilla syvennytään koreografian tekemiseen, koreografisen prosessin ymmärtämiseen sekä koreografiaan vaadittavien tanssin peruselementtien käyttöön osana omaa liikeilmaisua. Tavoitteena on kompositioharjoitteiden ymmärtäminen ja käyttö osana koreografian tekemistä. Opiskelija oppii arvos- tamaan omaa ja toisten taiteellista työtä sekä opiskelijan kyky toimia epävar- muudenkin keskellä vahvistuu.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeisenä sisältönä on koreografinen prosessi ja siihen liittyvät esi- tykset. Koreografisessa prosessissa on tarkoitus löytää tanssin peruselement- tien harjoittelu osana koreografian ideaa ja tavoitteena on, että opiskelija ym- märtää alan käsitteet. Yksi tavoite on komposition käyttö osana koreografiaa sekä omien liikkeellisten vahvuuksien ja liikeideoiden löytäminen koreografian tekemistä varten vaadittavaan suuntaan. Tanssi-ilmaisun kehittäminen ja tanssiteoksen valmistamisprosessi ovat kurssin ydinasioita. Kurssi perustuu vuorovaikutustaitoihin ja yhteistyössä toimimiseen. Koreografiakurssin sisäl- tönä onkin laaja-alainen, tietoa ja taitoa yhdistelevä ajatteleminen ja koreogra- finen toiminta. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tanssin kulttuurisen merkityksen.

TAN6 Produktio

Produktiokurssin tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostaminen, yhteis- toiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen lujittaminen. Työsken- telytapa kurssilla riippuu produktion teemasta ja sen asettamista tavoitteista. Kurssin tavoitteena on esiintymisvarmuuden, rytmitajun ja tanssillisuuden ke- hittyminen. Produktiot ovat koko koulun yhteishenkeä yhdistäviä ja lujittavia tapahtumia, joissa opiskelija oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä. Opis- kelijat luovat uusia ilmiöitä ja osaavat toimia itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja aloitteentekijöinä. Kurssi vahvistaa opiskelijan valppautta ja kykyä toimia epä- varmuudenkin keskellä. Tavoitteena on yhteistoiminnallisuuden edistäminen sekä tanssitekniikan ja esiintymistaitojen kehittyminen produktiossa vaaditta- vaan suuntaan.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla lähdetään liikkeelle esityksen tematiikasta: mistä esitys haluaa puhua ja mikä on kohdeyleisö. Produktion koreografi (joko opettaja tai joku opis- kelijoista) ja tanssijat toimivat yhteistyössä, tehden produktioon liittyvät pää- tökset yhdessä. Kurssilla tehdään harjoituksia liittyen esityksen tematiikkaan, estetiikkaan ja henkilöasetelmaan sekä harjoitellaan esityksen liikkeellistä maailmaa. Kurssin sisältönä on yhteisötyöskentelyn oppiminen ja interaktiivi- nen työskentely sekä produktiota tukevan harjoittelun löytäminen. Produktiota varten tehtävät liikkeelliset kokeilut ja kombinaatiot auttavat esiintymistaidon kartuttamisessa niin ryhmässä kuin yksin. Opiskelijalähtöisyys antaa mahdol- lisuuden persoonalliselle liikkeelliselle ilmaisukyvylle sekä lujittaa opiskelijoi- den välisiä yhteistyötaitoja. 

TAN7 Produktion harjoittelu ja esittäminen

Tarkoitus on perehdyttää opiskelija tanssiteoksen harjoitteluun. Kurssi kattaa sekä produktion harjoitukset sekä läpimenot ja esitykset. Työryhmässä jae- taan sekä tiedottamiseen että esteettiseen ilmeeseen vaadittavat tehtävät, joi- ta toteutetaan yhdessä ryhmässä. Kurssiin liittyy myös esityksen purku ja ref- lektointi. Tavoitteena on produktion pitkäjänteinen harjoittelu, esiintyminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja tanssillisuuden kehittyminen. Produkti- on myötä opiskelija oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä, luoden uusia il- miöitä. Produktion yksi tavoite on, että opiskelijat osaavat toimia itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja aloitteentekijöinä. Opiskelijan tanssitekniikan ja esiintymis- taitojen kehittyminen ja harjoittaminen produktiossa vaadittavaan suuntaan auttaa vahvistamaan opiskelijan valppautta ja kykyä toimia epävarmuudenkin keskellä.

Keskeiset sisällöt

Kurssin keskeinen sisältö on yhteisötyöskentelyn oppiminen ja interaktiivinen työskentely tanssiproduktion muodossa. Ajatusten, tunteiden ja produktioon liittyvien asiasisältöjen ilmaiseminen ja viestintä ovat kurssin sisältöä. Tavoit-teena on löytää produktiota varten tehtävien liikkeellisten kokeilujen ja kombi- naatioiden pitkäjänteinen harjoittelu. Kurssi tähtää esiintymistaidon kartutta- miseen niin ryhmässä kuin yksin. Opiskelijan ilmaisukyvyn laajentaminen, produktion sisällön omaksuminen sekä esiintyminen ja yleisösuhde ovat osa- na kurssin sisältöä. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyössä toimiminen kuuluvat olennaisena osana kurssin opiskeluprosessiin. Kurssi tähtää tanssin tietojen ja taitojen soveltamiseen ja ideoiden toteuttamiseen käytännössä.  


Kuva: Ukri Pulliainen31.05.2021 11:36