Suoraan sisältöön

Ikääntyneet

Ikääntyminen saa useimmat huomaamaan oman vointinsa ja jaksamisensa rajat. Elämäntavat ja terveystottumukset vaikuttavat kykyyn selvitä, useinkin väistämättä iän mukanaan tuomista, lisääntyvistä vaivoista ja sairauksista. Iäkkäänäkin aloitettu tehokas liikkuminen ja vanhenevan kehon tarpeet huomioon ottava ravinto kannattavat. Ikääntymisen aiheuttamia muutoksia mielessä ja kehossa voi ainakin hidastaa ja lisätä kykyään elää mahdollisimman pitkään kyllin aktiivista elämää. Kroonisten sairauksien ehkäisy ja tunnistaminen sekä mahdollisimman hyvä hoito ovat myös tärkeitä elämän laadun ja itsenäisen selviytymisen kannalta.
 

Liikunta

Ikääntyneen ihmisen elämänlaadun ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen edellytys on turvallinen liikkumiskyky. Riittävä lihasvoima ja tasapainon hallinta ovat päivittäisten toimintojen, kuten tuolilta ylösnousun ja portaissa liikkumisen perusta. Itselle sopiva liikunta virkistää, tuo hyvää mieltä ja pitää yllä lihasvoimaa sekä liikkumis- ja toimintakykyä. 

Kotihoito kartoittaa asiakkaidensa liikkumiskyvyn ja ulkoilutarpeen ja huolehtii tarvittavista apuvälineistä.

  • Liikkumissopimus
    Kotihoidon asiakkaan ja kotihoidon työntekijän yhdessä tekemä sopimus arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukemisesta.


Palvelukeskusten liikunta- ja kuntosalipalvelut

Palvelukeskusten monipuoliseen liikuntatoimintaan kuuluu mm. ohjattu liikunta, jumpparyhmät, ohjattu ja omatoiminen kuntosaliharjoittelu sekä tanssit. Liikuntaryhmiin osallistuminen ja kuntosalin käyttö on helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille maksutonta mutta toimintaan osallistumiseksi tarvitaan voimassa oleva palvelukeskuskortti.
Palvelukeskusten liikuntaryhmät
Palvelukeskusten kuntosalit

Ikäinstituutti
Ikäinstituutti tuottaa käytännönläheistä tietoa ikääntyvien ihmisten arjesta, toimintakyvystä ja vapaaehtoistoiminnasta.

Voimaa vanhuuteen
Voimaa vanhuuteen — iäkkäiden terveysliikuntaohjelman sivuilla on hyödyllistä tietoa niin ikääntyville kuin heidän läheisilleenkin.
www.voimaavanhuuteen.fi

Voitas — voima- ja tasapainoharjoittelua iäkkäille
Voima- ja tasapainoharjoittelua iäkkäille on palvelu, joka tukee iäkkäiden liikunnan parissa toimivia liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisia, vanhustyöntekijöitä ja vertaisohjaajia.
www.voitas.fi
 

UKK-instituutti


Liikuntaneuvontaa ja ohjattua liikuntaa

Ravitsemus

Hyvä ravitsemustila on terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun perusta. Hyvän ravitsemustilan myötä myös sairauksista toipuminen nopeutuu. Erityisesti ikääntyneille hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen on erityisen tärkeää, koska silloin myös kotona asumisen edellytykset paranevat. Vaikka ylipaino on yleensä ravitsemusriski, iäkkäillä lievä ylipaino on myönteinen asia. Ravitsemuksen suurin riski 80 vuotta täyttäneillä onkin liian vähäinen energian saanti ja laihtuminen. Ravitsemusongelmien pitkittyessä ollaan helposti ongelmassa, jossa laihtuminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja tulehduskierre pidentävät sairauksista toipumista, pidentävät sairaalassaoloaikaa ja lisäävät näin ennenaikaista kuolemanriskiä. Siksi virheravitsemuksen ennaltaehkäisy on aloitettava tarpeeksi ajoissa. Itse asiassa siihen on panostettava koko elämän ajan. Se vain muuttuu sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän vuosia karttuu.

Ravitsemussuositukset ikääntyneille 
 

Suun terveys

Ikääntyneelle ihmiselle suun terveys on hyvän elämän edellytys, joka vaikuttaa monella eri osa-alueella. Terve suu parantaa elämänlaatua ja myötävaikuttaa myös yleisterveyteen.

Terveyskirjaston artikkeleita ikääntyneiden suunhoidosta:

Suunhoidon ABC 2015 — ohjeita kotihoidon asiakkaan suunhoitoon (.pdf) 
Perustietopaketti ikääntyneen suunhoidosta.
[ Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto ]11.05.2020 15:24