Aluesuunnitelmat

Sivulla on listattu tekeillä ja valmistuneet aluesuunnitelmat. 

Aluesuunnitelma koskee yhtä tai useampaa kaupunginosaa ja se on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Aluesuunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään verkostotarkasteluja palveluiden kehittämiseksi, huomioiden alueen palvelut, alueelliset ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet. 

Suunnittelu alkaa alueella asukaskyselyllä, josta saatavat palautteet ja yhteenvedot ovat osa lähtötietoa. Varsinainen aluesuunnitelman laadinta alkaa noin puolen tai vuoden kuluttua asukaskyselystä. Suunnitteluun osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista tiedotamme tämän sivuston lisäksi aina erikseen myös alueen asukkaita ja muita osallisia. 

Aluesuunnitelmien yhteydessä määritellään myös suunnittelualueen luonnon hoidolle ja monimuotoisuudelle tavoitteet. 
Kuviokohtainen luonnonhoidon toteutussuunnitelma laaditaan aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Valmistuneet luonnonhoidon suunnitelmat löytyvät osoitteesta www.hkr.hel.fi/luonnonhoitosuunnitelmat.

Aluesuunnitelmat hyväksyy yleisten töiden lautakunta ohjeellisesti noudatettavaksi. 

Tiedot aluesuunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa saa rakennusviraston asiakaspalvelusta p. 09 310 39000

 

Asukaskyselyllä aloitettavat aluesuunnitelmat


Tekeillä olevat aluesuunitelmat  

Valmistuneet aluesuunnitelmat (tiedostomuotona pdf)

 

Kaupunkirakenteessa tapahtuu vuosittain muutoksia, joten voimassa olevissa suunnitelmissa voi olla kohteita, jotka eivät välttämättä kuvaa nykytilannetta oikein. Aluetta koskevaa ajantasaista tietoa saa rakennusviraston aluesuunnittelijoilta. 
Tiedot aluesuunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa ovat saatavissa rakennusviraston asiakaspalvelusta puh. (09) 310 39000.


Alueen nykytilasta voi kysyä myös lisätietoja kaupunkisuunnitteluvirastosta (kaavoitus ja liikennesuunnittelu) ja kiinteistövirastosta (maanomistus ja hallinta).

 

JAA