Suunnitelmat

Ajankohtaiset suunnitelmat

Katso suunnitelmaluonnoksia tai nähtävillä olevia suunnitelmia - ja vaikuta niihin.

 

Aluesuunnitelmat

Aluesuunnitelma koskee yhtä tai useampaa kaupunginosaa ja se on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan. Aluesuunnitelmissa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Suunnitelmaa laadittaessa tehdään erilaisia palvelujen verkostotarkasteluja eri palveluiden kehittämiseksi (esim. koira-aitaukset Helsingissä tai Skeittiohjelma) huomioiden alueen palvelut, alueelliset ominaispiirteet sekä toiminnalliset ja maisemalliset tavoitteet. 

Suunnittelu alkaa alueella asukaskyselyllä, josta saatavat palautteet ja yhteenvedot ovat osa lähtötietoa alueen vahvuuksista sekä mahdollisista ongelmista. Varsinainen aluesuunnitelman laadinta alkaa noin puolen tai vuoden kuluttua asukaskyselystä. Meneillään olevan aluesuunnittelun etenemisestä saa tietoa rakennusviraston hanketta esittelevällä sivulta
Suunnitteluun osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista, kuten asukaskyselystä ja vuorovaikutustilaisuuksista tiedotamme sivuston lisäksi alueen asukkaita ja muita osallisia aina erikseen. 

Aluesuunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristön toimialan lautakunta. 

Tiedot valmisteilla olevista sekä valmistuneista aluesuunnitelmista löydät aluesuunnitelmat-sivulta.

Tiedot aluesuunnitelmien vastuuhenkilöistä ja heidän yhteystietonsa saa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelusta p. 09 310 39000.

 

Listaus kaikista aluesuunnitelmista.
 

Luonnonhoitosuunnitelmat

Luonnonhoitoa ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymä linjaus. Luonnonhoidon tavoitteena on hoitaa virkistyskäytössä olevia viheralueita niin, että ne ovat viihtyisiä ja turvallisia samalla kun niiden maisema- ja luontoarvot turvataan.

Aluesuunnitelman suunnitteluvaiheessa määritellään yhteistyössä asukkaiden sekä muiden osallisten kanssa myös kullekin alueelle  luonnonhoidolliset tavoitteet.  Avoimen vuoropuhelun avulla määrittelemme asukkaille tärkeitä luonnonhoidon arvoja ja tavoitteita, joiden mukaan hoitotoimenpiteitä jatkossa suunnitellaan.

Luonnonhoidon tarkemmat toteutussuunnitelmat laaditaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyväksytyn aluesuunnitelman jälkeen.

Tutustu Luonnonhoidon linjaukseen (linkki rakennusviraston julkaisusarjaan 2011) 

Tutustu metsien Luonnonhoidon työohjeeseen (linkki rakennusviraston julkaisusarjaan 2013)

Tutustu Luonnonhoidon työohjeeseen (niityt ja maisemapellot)


Alueellisen metsäsuunnittelijan yhteystiedot saa asiakaspalvelusta p. 09 310 39000.
 

Listaus kaikista luonnonhoidon suunnitelmista.

 


Katu- ja puistosuunnitelmat

Kaikista rakennettavista ja peruskorjattavista kaduista ja puistoista laaditaan suunnitelma. Suunnitelmat perustuvat kaupunkisuunnitteluviraston laatimiin asemakaavoihin ja liikennesuunnitelmiin.

Suunnittelun alkamisesta, nähtävillä olosta ja vuorovaikutustilaisuuksista tiedotetaan rakennusviraston Ajankohtaiset suunnitelmat -verkkosivulla sekä alueen lehdissä. 

Katu- ja puistosuunnitelmat hyväksyy kaupunkiympäristön toimialan lautakunta.

 

Hoito- ja kehittämissuunnitelmat

Hoito- ja kehittämissuunnitelmia tehdään ympäristöltään arvokkaisiin kokonaisuuksiin. Suunnitelmien tavoitteena on säilyttää ja ohjata alueen käyttöä, hoitoa sekä peruskorjausta. 

 

Listaus hoito- ja kehittämissuunnitelmista.

 


 JAA
13.06.2017 14:24