Päätöksenteko

Yleisten töiden lautakunta

Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä pysäköinninvalvonnasta. Se myös suunnittelee ja rakennuttaa kaupungin toimitiloja.

Yleisten töiden lautakunta ohjaa ja valvoo rakennusviraston toimintaa. Lautakunnan tehtävänä on mm.:

  • asettaa vuosittain viraston tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyä katu- ja puistosuunnitelmat
  • päättää viraston rakennushankkeista sekä suurimmista hankinnoista.

Lautakunta on luottamuselin, jonka valitsee valtuusto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto kuuluvat kaupungin hallinnossa rakennus- ja ympäristötoimeen, josta vastaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Jos rakennusvirastoa koskevat asiat ylittävät lautakunnan päätösvallan, niistä päätetään kaupunginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallitus voi myös halutessaan ottaa lautakunnan tekemät päätökset käsiteltäväkseen.


Muutoksenhaku

Yleisten töiden lautakunnan ja sen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen yleisten töiden lautakunnalle. Sen voi tehdä kuntalainen tai se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa. Jos kaupunginhallitus on ottanut lautakunnan tai rakennusviraston viranomaisen päättämän asian käsiteltäväkseen, käsitellään oikaisu siellä (kuntalaki 51 §).


Lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen voi vielä hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka teki alkuperäisen oikaisuvaatimuksen. Lisätietoja aiheesta saa kuntalain 11. luvusta.


Katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymispäätöksestä sekä kadunpitopäätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan siitä tehdään hallintovalitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

 

 

 

 

JAA