Suoraan sisältöön

Herttoniemen meluesteAJANKOHTAISTA

Herttoniemen meluesteen rakentaminen lykkääntyy kaupungin taloustilanteen vuoksi


Koronatilanteen aiheuttaman epävakaan taloustilanteen vuoksi Herttoniemen melueste -hanketta ei pystytä toteuttamaan vuonna 2021. HKL selvittää, miten melueste on mahdollista toteuttaa myöhemmin tulevien vuosien supistuneesta investointibudjetista huolimatta. HKL jatkaa tulevina kuukausina hankkeen etenemistapojen selvittämistä ja taloudellista arviointia.

Itäbaanaan liittyvä Oravapuiston puistosuunnitelma hyväksytty

Itäbaana on aikanaan yksi Helsinkiin suunnitteilla olevista pyöräilyn pääreiteistä. Baanaa rakennetaan pätkissä, ja Oravapuiston suunnitelma koskee Itäväylän vieressä kulkevaa osuutta Suunnittelijankadun ja Konemestarinkadun nykyisen alikulun välillä. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt puistosuunnitelman 20.10.2020. 

Lue lisää Itäbaanan edistymisestä.


Itäväylän tie- ja metroliikenne sekä asuinalueiden läpi kulkevat tiet aiheuttavat melua Länsi-Herttoniemen asuinalueelle. Herttoniemen ja Siilitien metroasemien välille suunniteltavalla meluesteellä tullaan parantamaan melutilannetta merkittävästi.


HKL on tilannut Herttoniemen ja Siilitien metroasemien välille yleissuunnitelman uudesta meluntorjunnasta. Yleissuunnitelma on valmistunut ja se on nähtävillä sähköisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi hanke on viivästynyt?
Koronatilanteen aiheuttaman epävakaan taloustilanteen vuoksi Herttoniemen melueste -hanketta ei pystytä toteuttamaan vuonna 2021. HKL selvittää, miten melueste on mahdollista toteuttaa myöhemmin tulevien vuosien supistuneesta investointibudjetista huolimatta.

Miten hanke etenee tällä hetkellä?
HKL jatkaa tulevina kuukausina hankkeen etenemistapojen selvittämistä ja taloudellista arviointia.

Mitkä ovat Itäväylän meluesteen vaikutukset alueen melutilanteeseen?
Alueen yhteismelutilanne on parantunut selvästi Itäväylän uusien meluseinien ja tieliikennemelun vähenemisen myötä. Taustamelutason pienentyminen on oletettavasti osasyynä siihen, että metron aiheuttama melu koetaan nykytilanteessa aiempaa häiritsevämpänä.

Onko melumittauksia tehty, ja mitkä olivat niiden tulokset?
Alueen nykyistä melutilannetta on selvitetty melumallinnuksen ja -mittauksien avulla. Selvityksessä Itäväylän meluseinien heijastusvaikutuksen arvioidaan lisäävän metroliikenteen melutasoa enimmillään 2,5–3,5 dB. Meluesteen heijastavuus ei vaikuta kuitenkaan tieliikenteeseen. Tieliikenteen melu on vähentynyt lähimpien asuinrakennusten kohdalla 5–10 dB. Alueen tie‐ ja metroliikenteen yhteismelu on vähentynyt asutuksen luona 1–4 dB.

Miksi nykyistä meluestettä ei voi korottaa?
Nykyisen meluesteen rakennesuunnitelmien perusteella korotusta ei voida toteuttaa, sillä esteen perustukset ovat riittämättömät korotetun rakenteen kuormitukselle. Etuna uuden meluesteen rakentaminen mahdollistaa esteen sijainnin arvioimisen niin, että este on meluntorjunnallisesti parhaassa mahdollisessa paikassa.

Voisiko metrojunien ajonopeutta alentaa meluhaitan vähentämiseksi?
Valitettavasti ei, koska sillä olisi liian suuret vaikutukset koko metrolinjaan. Jos ajonopeutta hidastettaisiin, jouduttaisiin lisäämään junia ja kuljettajia, ja matka-aika pitenisi.

Mitä toimenpiteitä on tehty melun vähentämiseksi ennen uuden esteen valmistumista?
Herttoniemen ja Siilitien metroasemien välillä on suoritettu metrokiskon hionta. Kiskon hionnan meluvaikutusta ympäröivään alueeseen seurattiin mittaamalla metrojen ohituksista aiheutuvaa melua. Mittausten perusteella kiskonhionnalla on noin 3-7 dB vaimentava vaikutus meluun. Vaimennuksen määrä riippuu metrotyypistä ja kiskosta. Kiskonhionta muutti myös melun luonnetta tehden siitä kapeakaistaista suurilla taajuuksilla. Kapeakaistainen ääni voidaan kokea häiritsevämpänä kuin tasainen ääni. On kuitenkin otettava huomioon, että mittaukset tehtiin meluseinän ja radan välissä, joten seinän suojaisalla puolella ei tätä suuremmilla taajuuksilla esiintyvää kapeakaistaisuutta ole välttämättä yhtä hyvin kuultavissa.

Lisätiedot:
Eero Valkama, projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
eero.valkama@hel.fi
p. 040 198 1415