Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
03 / 08.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 21 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisista kaupunkipyöristä ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Hankintayksikön hankintaoikaisu sekä päätös kameravalvonta- ja äänentoistojärjestelmän laajennuksesta ja ylläpidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/4

Raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden hankinta vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 25 Asia/5

Kantametron asemien liukuporrashuollon hankinta vuonna 2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/6

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 27 Asia/7

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.