Hoppa till innehållet

Att inleda ett hissprojekt

Invånare och delägare i ett bostadsaktiebolag kan ta initiativ till att möjligheterna att inleda ett hissprojekt i bostadsaktiebolaget utreds. En förutsättning för att projektet ska lyckas är att det råder samförstånd mellan invånarna. Därför kan det vara nödvändigt att genomföra en invånarenkät eller flera enkäter i de största bostadsaktiebolagen.

Hur framskrider ett hissprojekt?

Invånare/delägare

 • tar initiativ hos bostadsaktiebolagets styrelse till att bygga hiss i bolaget

Styrelsen

 • behandlar invånarens/delägarens framställning
 • bereder ett förslag till bolagsstämman om att möjligheterna att bygga hiss och kostnaderna för projektet ska utredas

Bolagsstämman (1)

 • beslutar om att utreda möjligheterna att bygga hiss och kostnaderna för projektet
 • bildar en hissarbetsgrupp till vilken bl.a. disponenten, styrelsens ordförande och en representant för varje trapphus bjuds in.

Styrelsen

 • anställer en planerare som gör upp byggplaner
 • ber hiss- och byggentreprenörer att lämna in gemensamma eller separata förhandsanbud på basis av byggplanerna
 • gör upp en finansieringsutredning, bereder finansieringen för projektet och utarbetar en utredning om kostnadsfördelningen mellan aktieägarna (med hissombudsmannens hjälp)
 • informerar om hissprojektet till exempel vid ett hissinformationsmöte före den ordinarie bolagsstämman
 • ansöker om en understödsreservering för hissbyggande hos finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara (hissunderstöd söks i två faser; i den första fasen ansöker man om en understödsreservering, i den andra fasen efter det slutgiltiga byggbeslutet ansöker man om ett understödsbeslut)

Bolagsstämman (2)

 • beslutar om hissbyggandet på basis av planerna, kostnadsbedömningarna och finansieringsalternativen

Styrelsen

 • väljer en ansvarsperson och en övervakare för projektet
 • preciserar byggplanerna
 • ordnar en anbudstävling om hissen, hisschaktet och de byggnadstekniska arbetena, antingen som separata helheter eller som en enda totalentreprenad
 • ordnar finansieringen och söker reparationsunderstöd och räntestödslån för projektet
 • ansöker om bygglov
 • väljer en hisstillverkare och en byggentreprenör
 • ansöker om ett understödsbeslut för hissbyggande hos finansierings- och utvecklingscentralen för boende (Ara) (hissunderstöd söks i två faser; i den första fasen ansöker man om en understödsreservering, i den andra fasen efter det slutgiltiga byggbeslutet ansöker man om ett understödsbeslut)
 • söker hissunderstöd hos bostadsavdelningen vid Helsingfors stads fastighetskontor (en förutsättning för att staden beviljar hissunderstöd är att Ara har godkänt planerna och kostnaderna för hissprojektet och fattat ett understödsbeslut)
 • informerar i tillräckligt stor omfattning om hur projektet fortskrider
 • beslutar om att inleda byggarbetena

Invånare/aktieägare

 • blir nöjda hissanvändare  


20.03.2018 13:40