Hoppa till innehållet

Bildsymboler

Webbplatsen Bildsymboler är en databas med information om skyltning för tillgänglighet och åtkomlighet, där du hittar en samling bildsymboler med anknytning till ämnet samt allmän information om tillgänglig skyltning.

Databasen bygger på projektet Tillgänglighetssymboler, som projektet Helsingfors för alla och dess intressentgrupper genomförde tillsammans under perioden 2010–2011. Inom ramen för projektet sammanställde och planerade man bildsymboler med anknytning till tillgänglighet samt bildsymboler för allmänna tjänster, som är åtkomliga och lätta att förstå.

Databasen innehåller både symboler som planerades och ritades under projektperioden och gamla tillgänglighetssymboler, som redan är i användning. De nya symbolerna grundar sig också på bildsymboler som planerats tidigare av olika parter. Symbolerna som planerats inom ramen för projektet utgör en enhetlig symbolserie, som kan användas på många olika sätt på kartor, orienteringstavlor och informationsskyltar samt i information på webben. Symbolerna har planerats av Kokoro & Moi Oy.

Utöver de egentliga tillgänglighetssymbolerna innehåller databasen också symboler med anknytning till olika tjänster. På webbplatsen finns dessutom tips om standarder och planeringsanvisningar som omfattar bildsymboler.

Symbolerna i databasen har delats in i följande klasser:

- Tillgänglighet och åtkomlighet
- Allmänna trafikmedel
- Fritid (bl.a. symboler med anknytning till motion och kultur)
- Lokaler och tjänster (symboler med anknytning till tjänster, rörlighet och aktivitet i en lokal samt symboler som beskriver lokaler)
- Standardiserade symboler (standardiserade och andra officiella symboler, för vilka ansökan om särskilt tillstånd krävs)
 

I databasens symbolsamling har man nu sammanställt ett första urval av symboler och databasen kommer att kompletteras med ny information också i framtiden.

Alla bilder i databasen får inte användas fritt (bl.a. de standardiserade bildsymbolerna eller symbolerna, för vilka ansökan om särskilt tillstånd krävs). Då finns i databasen uppgifter om vart man kan vända sig för information om symbolens användbarhet och tillgänglighet. Alla bilder som har planerats inom ramen för projektet Tillgänglighetssymboler får användas i icke-kommersiella syften.

Bilderna som har planerats inom ramen för symbolprojektet kan laddas ner från databasen i jpeg- och ai-format (vektorformat). En del av symbolerna som sammanställts ur andra databaser är tillgängliga i jpeg- och eps-format.

Projektets samarbetsparter

Då symbolerna för symboldatabasen planerades utgick man från att de ska vara tydliga, lätta att förstå och åtkomliga. Det har man försökt säkerställa genom att samarbeta med olika handikapporganisationer och andra samarbetsparter samt med hjälp av omfattande kommentarrundor och tester. Symboler i relief testades också vid ett evenemang ordnat av Synskadades Centralförbund rf.

Samarbetsparter var:

- Esbo stad, tillgänglighetsombudsmannen

- Invalidförbundet rf, tillgänglighetscentret ESKE

- Servicen Kultur för alla

- Finska hörselförbundet

- Tröskeln rf

- Me Itse ry (riksomfattande förening för personer med utvecklingsstörning)

- Synskadades Centralförbund rf

- Förbundet Utvecklingsstörning rf, webbtjänsten Papunet

- Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf

 06.07.2016 14:40