Hoppa till innehållet

Projektet för motions- och rörlighetsprogrammet

Projektets ledare:

Minna Paajanen, projektchef, kultur- och fritidssektorn

Tarja Loikkanen, idrottsdirektör, kultur- och fritidssektorn

Ansvarig i stadens ledningsgrupp:

Tommi Laitio, sektorchef, kultur- och fritidssektorn

Nyheter

Staden söker sätt att öka äldres vardagsvitalitet

Projektbeskrivning:

Staden bygger upp samarbetsstrukturer för främjandet av hälsa och välfärd och lyfter fram ökad rörlighet och motion och ett Motions- och rörlighetsprogram som ett pilotprojekt inom hälso- och välfärdsarbetet. För att uppnå strategins målsättningar främjs rörligheten på allt bredare front genom stadens egen service och i samarbete med medborgarorganisationer, samfund, idrottsföreningar, företag och invånare. Det ska bli lätt och lockande att motionera och röra på sig – och att börja göra det. En marknadsföringskampanj startas för att inspirera invånarna till motion och rörlighet.

Både stadsmiljön och idrotts- och kulturutbudet utvecklas så att de inbjuder till motion och aktivitet på jämbördig basis i olika delar av staden. Staden planeras och byggs på ett sätt som beaktar olika slags människor. Skillnader befolkningsgrupper emellan identifieras, och servicen inriktas på dem som behöver särskilt stöd och på högriskgrupper. Barn och unga ska i dagis- och skolåldern allt mer fås att motionera som en del av vardagen. Också seniorer lockar staden aktivt till rörlighet, både genom motion och idrott och kultur.

Parter och partners:

Stadens egna aktörer: stadens alla sektorer jämte stadskansliet, stadens koncernaktörer (HST, HRT, kultur- och idrottsaktörer).

Samarbetsinstanser: organisationer och medborgarsamhällsaktörer, företag, vetenskapliga samfund (UKK-institutet, Helsingfors universitet) och internationella expertnätverk.

Organisering:

Programmets styrgrupp planerar och koordinerar programmet och följer dess förverkligande.

Kontakter till befintliga hälso- och välfärdsfrämjande ledarskapsstrukturer och nätverk.

En försöksarbetsgrupp planerar, styr och utvärderar försök inom olika serviceformer.

En arbetsgrupp för marknadsföring och digitalisering svarar för projektets synlighet.

Fortgående följning sker inom Stadens ledningsgrupp.

Programmets förhållande till ledarskapsstrukturen för välfärd preciseras när projektet för beredande av hälso- och välfärdsfrämjandets koordinering och ledarskapsstruktur blir färdigt och sätts i verket.

Arbetssätt:

Förnyelse av servicen:

 • ledarskap genom kunskap
 • personaldelaktighet
 • samplanering av olika serviceformer
 • systematiska och modiga försök
 • utnyttja ny teknologi

Informering och marknadsföring:

 • marknadsföringskampanjer
 • förnya informeringen om servicen
 • samhälleligt påverkande (väcka ökande debatt på politiska forum och i media)

Delaktighet och partnerskap:

 • arbete med samarbetsinstanser (allmännyttiga aktörer och företag)
 • forskningssamarbete
 • använda stadens service och lokaler som provmiljöplattform
 • understöd till motions- och rörlighetsfrämjande
 • transparenta metoder för samutvecklande
 • tillämpa ett uppsökande arbetssätt för att hitta högriskgrupper och få med dem under servicen och göra servicekedjan allt bättre anpassad till riskgruppernas behov

Mätare:

Beredningen har redan preliminärt identifierat 20 helheter och teman för följning och mätning. För motions- och rörlighetsprogrammet byggs ett större följnings- och mätningssystem, där de viktigaste nyckelmätarna fogas ihop med stadsstrategins och välfärds- och hälsoarbetets mätarhelheter. Internationella jämförelser mellan städer utnyttjas (WHO).

Målsättningarna för rörligheten görs till bindande målsättningar för stadens förvaltningssektorer 2019.

Tidtabell:

Åtgärd

Börjar

Inledande av motions- och rörlighetsprogrammet, behandling i stadens ledningsgrupp

27.11.2017

Kartläggning av befintliga utredningar, planer, projekt och verksamhetsmodeller

2017-2018

Mellanrapportering i stadens ledningsgrupp

April 2018

 

 


06.12.2019 07:42