Hoppa till innehållet

Projekt för att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering



Projektets ledare:

Katja Rajaniemi, projektchef, fostrans- och utbildningssektorn

Ansvarig i stadens ledningsgrup:

Liisa Pohjolainen, sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn

Projektbeskrivning:

Helsingfors inleder inom ett partnerskap ett omfattande och övergripande projekt för att finna systembaserade lösningar på marginaliseringshotet bland unga. Projektet undersöker i synnerhet sådan marginalisering som går i arv, och sätter utgående från det in åtgärder för att avbryta marginaliseringen. Särskild uppmärksamhet fästs vid den omständigheten att andelen unga som blir utanför utbildnings- och arbetslivet är klart större bland dem som har främmande modersmål än bland andra.

Syfte: 

Att barn och unga marginaliseras är ett av vår tids största problem både ur individens synvinkel och med tanke på samhället samt även den kommunala ekonomin.

Tanken är att hitta nya och verkningsfulla funktionsmodeller för att förebygga marginalisering bland barn och unga och sådan som går i arv och främja jämlikhet och välbefinnande för stadsdelarna.

Partners:

Stadens egna aktörer: fostrans- och utbildningssektorn (personal, daghem, skolor, läroinrättningar), kultur- och fritidssektorn (ungdoms-, idrotts- resp. kulturservice), social- och hälsovårdssektorn (familje- och socialtjänster, hälso- och missbrukstjänster), stadskansliets näringslivsavdelning (invandrings-, sysselsättnings- resp. företagstjänster).

Samarbetsinstanser: stadsborna (barn, unga, elever, studerande, vårdnadshavare, invånarna), viktiga sammanslutningar som jobbar med barn och unga (inkl. invånarföreningar och invandrarorganisationer), företag, köpcentra, internationella partners.

Styrande principer för våra åtgärder:

Samarbete: Vi säkerställer att vi får med de väsentliga aktörerna från alla sektorer och från samarbetsinstanserna.

Tidsenlighet: Vi identifierar och stöder i tillräckligt god tid de familjer, barn och unga för vilka de universella tjänsterna inte räcker till för att möjliggöra deras välfärd och delaktighet.

Målgrupper: Vi identifierar grupper av människor eller identiteter som befinner sig i särskilt sårbar position, och vi inriktar åtgärderna med beaktande av kravet på likvärdighet, till exempel på invandrare, barn och unga med funktionsnedsättning, barn och unga som har placerats utanför hemmet, sexuella minoriteter.

Tillgänglighet: Vi säkerställer att våra tjänster har klienten som utgångspunkt och att de är lättillgängliga.

Styrgruppen, projektgruppen och partnernätverket spelar en viktig roll i projektet.

Existerande strukturer och nätverk utnyttjas i genomförandet av projektet. Vi går in för att ha en aktivt experimenterande kultur i strävan att uppnå projektets mål.

Projektplan, sammanfattning (pdf)

Beslutsnivå och tidtabell:

Gällande det program eller den plan som projektet ger upphov till fattas besluten i stadsstyrelsen.

Beslutstidtabellen läggs fram för stadens ledningsgrupp på hösten 2018.

Statsrådet godkände programmet i februari 2019.



06.12.2019 07:41