Hoppa till innehållet

Markpolitikprojektet


Projektets ledare:

Sami Haapanen, tomtchef, stadsmiljösektorn, tomter och utvecklande av markegendom

Ansvarig i Stadens ledningsgrupp:

Mikko Aho, sektorchef för stadsmiljösektorn

Projektbeskrivning:

I början av fullmäktigeperioden görs en markpolitisk analys på så sätt att utgångspunkten för markförsäljning är stadens näringspolitiska och övriga strategiska målsättningar.

Syfte:

Syftet med den markpolitiska analysen är att slå fast ramarna för stadens markpolitik och för målsättningarna och de viktigaste linjedragningarna för stadens tomtöverlåtelse och övriga markpolitiska åtgärder. De fastslagna markpolitiska riktlinjerna skall vara klara och flexibla, och de skall verkställa målsättningarna i den senaste stadsstrategin.

Teman som kan härledas ur stadsstrategin och som inverkar på den markpolitiska linjedragningen är bl.a.

 • Att stadens investeringar finansieras med inkomster och att markanvändning och trafikinvesteringar planeras tillsammans
 • Att stadens verksamhet är öppen, snabb och smidig
 • Staden som provplattform (innovations- och utvecklingsprojekt)
 • Förebyggande av segregation; bostadsbyggvolymen; att göra stegringen i byggkostnaderna och kostnaderna för boende måttligare; övriga bostadspolitiska målsättningar.
 • Att trygga olika stadsdelars mångsidighet och livskraft, att effektivera kompletteringsbyggandet.
 • Målsättningarna för energi- och ekoeffektivitet.
 • Kvalitetsfrämjande inom arkitektur och byggande
 • Mångsidiga och tillräckliga lägesmöjligheter för företag

Parter och partners:

Stadsmiljösektorn, stadskansliets näringsavdelning och ekonomi- och planeringsavdelning.

Organisering:

Beredande åtgärder inledda i oktober 2017.

En styrgrupp tillsatt i början av 2018.

Styrgruppen besluter om fortsatta åtgärder och vägleder beredningen.

Arbetssätt:

Det huvudsakliga arbetssättet är expertberedning i nätverk under vägledning av en tväradministrativ styrgrupp och med bistånd från utomstående sakkunniga. Som en del av bedömningen av den nuvarande praxisen kan man till exempel låta göra kundenkäter. Vartefter arbetet framskrider hålls en eller flera workshops för styrgruppen.

Arbetet indelas i tre skeden:

 1. Fastslående av ett markpolitiskt ramverk, identifiering och bedömning av nuvarande markpolitiska lösningar samt en kartläggning av lösningar i jämförda städer som grund för fortsatt utvecklande.
 2. Identifiering och prioritering av målsättningar, åtgärder och betoningar i stadsstrategin, samt bedömning av behoven att ändra nuvarande praxis.
 3. Beredning av de markpolitiska riktlinjerna utgående från ovan nämnda analyser.

Beslutsnivå och tidtabell:

Beslut om olika skeden av projektet fattas på nivån nämnd/stadsstyrelse och stadsfullmäktige.

Beslut om avspark i stadens ledningsgrupp 13.11.2017.

I det första skedet uppgörs ett markpolitiskt ramverk och formuleras de direkta markpolitiska åtgärder som skall slås fast, samt konstateras markpolitikens koppling till bl.a. planläggning och bostadspolitik. Ett preliminärt utkast till riktlinjer för tomtöverlåtelse framläggs för stadens ledningsgrupp.

I det andra skedet bereds riktlinjerna för tomtöverlåtelse för godkännande på nivån nämnd/stadsstyrelse och stadsfullmäktige i februari-mars 2018.

I det tredje skedet bereds riktlinjerna (t.ex. markanvändningsavgifter, markanskaffning och kompletteringsbyggande) för andra markpolitiska åtgärder för godkännande på nivån nämnd/stadsstyrelse och stadsfullmäktige i maj-juni 2018.

Tidtabell:

De markpolitiska riktlinjerna som helhet är färdiga och godkända i september 2018.

Om den preliminära tidtabellen för projektets framskridande och om mellanresultaten rapporteras för ledningsgruppen i samband med mellanrapporterna.06.12.2019 07:40