Hoppa till innehållet

Fastighetsstrategiprojektet


Projektets ledare:

Jaakko Stauffer, teknisk direktör, stadsmiljösektorn

Ansvarig i Stadens ledningsgrupp:

Mikko Aho, direktör för stadsmiljösektorn

Projektbeskrivning:

I Helsingfors har barn och unga trygga och sunda inlärningsmiljöer. Helsingfors stad samarbetar aktivt med statsmakten, de övriga större städerna i Finland, universitet, högskolor och forskare samt med byggbranschen för att finna fungerande lösningar på problemen med luften i offentliga byggnader, i synnerhet skolor.

Staden uppgör en fastighetsstrategi med riktlinjer för hur stadens fastigheter ska planeras, låta byggas, byggas, underhållas och ägas. Strategin innehåller en plan för hur skolor, daghem och lekparker med inneluftsproblem ska repareras eller ersättas med nya byggnader.

Syftet är att höja fastighetsbeståndets kvalitet, förbättra hanteringen av kvalitetsrisker bl.a. med hjälp av en livsspannsmodell och att – förutom att minska inneluftsproblemen – främja effektivt nyttjande av lokaler och att bättre utnyttja värdefulla byggnader som står tomma.

Målet för fortsatt beredning:

Stadsmiljösektorn bereder i samarbete med stadskansliet ett utkast till fastighetsstrategi för stadsstyrelsen före utgången av år 2019.

Det strategiska målet ska vara att långvarigt bevara den byggda egendomens värde.

Strategin ska skapa riktlinjer för genomförande av byggprojekt med kontrollerad kvalitet, tidtabell och ekonomi som är hälsosamma och trygga och som uppfyller stadens klimatmål angående koldioxidavtrycket.

Strategin ska baseras på analysering av det existerande byggnadsbeståndet och byggprojektens planmässiga förutsättningar samt nuläget av och problemen i dimensioneringen, planeringen, genomförandet och underhållet av verksamheten.

Stadskansliet i samarbete med stadsmiljösektorn utarbetar de exakta definitionerna för strategiarbetet..

Parter och partners:

I projektgruppen har funnits representanter av sektorerna och stadskansliet.

Under beredningen intervjuades sektorernas ledningar för beredningen av fastighetsstrategin i januari–februari 2018. För sektorernas ledningar arrangerades i mars 2018 en verkstad för bestämning av innehållet i strategin.

För utomstående intressegrupper arrangerades 25.5.2018 ett Roundtable-expertevenemang där synvinklar testades för intressegruppsverkstaden. Den egentliga intressegruppsverkstaden arrangerades i utställningslokalen Plattformen 18.6.2018. I verkstaden deltog en omfattande skara representanter för olika branscher, liksom även experter, medborgare och andra intressegrupper med intresse för de olika delområdena i fastighetsstrategin.

Under arbetet bereddes ett fastighetspolitiskt program, ett inomhusluftsprogram och ett gemensamt genomförandeprogram för dessa.

Organisering:

Arbetet görs i arbetsgrupp eller vid behov i skilda grupper samt parallella och skilda konsultutredningar. Stadens egna aktörer och samarbetsinstanserna görs delaktiga i arbetet

Beslutsnivå och tidtabell:

Stadsstyrelsen beslutar om fastighetsstrategin.

Stadens ledningsgrupp rapporterades om hur beredningsarbetet framskrider 4.5.2018 och 5.11.2018.

Utlåtanden om det beredda materialet bads i december 2018 av sektorernas nämnder, vilka svarade senast 12.2.2019. Det beredda materialet kompletterades utgående från nämndernas utlåtanden.

Beredningen av fastighetsstrategin presenterades i ett fullmäktigeseminarium 31.1.2019.

Det fastighetspolitiska programmet, inomhusluftsprogrammet och det gemensamma genomförandeprogrammet för dessa förs till stadsstyrelsen för beslut i juni 2019.

Det fastighetspolitiska programmet innehåller såväl ett utvecklingsprogram för förvaltandet av lokalerna som ägarpolitiska riktlinjer för lokalerna.

Som bilaga till inomhusluftsprogrammet finns ett program för reparation av skolor, daghem och lekparker och andra byggnader med inomhusluftsproblem eller för att ersätta dem med nya lokaler.

Utvecklingsprogrammet för förvaltandet av lokalerna drar riktlinjerna för utvecklingen av det lokalbestånd som används inom stadens serviceproduktion.

I de ägarpolitiska riktlinjerna för lokalerna bestäms principer för att anskaffa lokaler och avstå från dem.

Beredningen av fastighetsstrategin fortsätter på hösten så att det före utgången av år 2019 finns ett utkast till fastighetsstrategin.

Projektets (nya) tidtabell:

Utkastet till fastighetsstrategin är färdigt 12/2019.06.12.2019 07:40