Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Skatter

Stadens skatteintäkter utgörs av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. Skatteintäkterna 2019 uppgick till 3 494 miljoner euro dvs, närmare 3,5 miljarder euro. Skatterna står för två tredjedelar av stadens alla inkomster.

Kommunalskatten är 18,0 procent

Stadens invånare betalar kommunalskatt på förvärvsinkomster som de förtjänar. Kommunalskattesatsen är lika för alla i Helsingfors, 18,00 procent för 2021.

De skattskyldiga har dock rätt till många avdrag i kommunalbeskattningen (bl.a. resekostnadsavdrag och hushållsavdrag). Således är 18 procent den högsta effektiva skattesatsen. Avdragen leder i praktiken till att skatten varierar bland inkomsttagarna.

Det totala beloppet av kommunalskatter per år står för ca hälften Helsingfors stads alla inkomster. Det är en betydande inkomstkälla för staden.

Kommunalskatten i Helsingfors är bland de lägsta i Finland. Endast i Grankulla och i de åländska kommunerna är den lägre.

En hög sysselsättningsgrad och invånarnas jämförelsevis höga medelinkomster samt stadens effektiva produktion av service gör det möjligt att hålla skattesatsen låg.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten står för ungefär fem procent av Helsingfors stads alla inkomster.

Kommunerna får bestämma fastighetsskatten inom ett visst intervall. Exempelvis är fastighetsskattens variationsvidd 0,93–2,00 procent och skatten för en stadigvarande bostad kan variera mellan 0,41–0,90 procent.

Helsingfors allmänna fastighetsskattesats är 0,93 procent och skattesatsen för en stadigvarande bostad är 0,41 procent.

Fastighetsskatt betalas på byggnader och tomter. Fastighetsbeskattningen i Helsingfors är på den lägsta tillåtna nivån men det högre priset (beskattningsvärdet) på mark i huvudstadsregionen avspeglas i de fastighetsskatter som betalas.

Korrigering av uppenbart felaktiga byggnads- och fastighetsuppgifter som används som basuppgifter för fastighetsskatt inleds 2021. Uppgifterna mellan stadens och statens register kommer att uppdateras för att göra beskattningen så jämlik och rättvis för fastighetsägare som möjligt. Arbetet omfattar alla byggnader i Helsingfors samt alla tomter på detaljplaneområden. Arbetet kommer att pågå i flera år. Mer information om projektet (på finska).

Samfundsskatten är 20 procent i hela landet

Samfundsskatten står för ungefär tio procent av Helsingfors stads alla inkomster.

Alla bolag i Finland betalar en lika stor samfundsskatt, 20 procent. Ungefär en tredjedel av samfundsskatten går till kommunerna och resten till staten. Samfundsskatt betalas på företagens vinst. Det uppstår ingen samfundsskatt om bolaget inte har någon beskattningsbar inkomst.

Om ett samfund har driftställen i flera kommuner, läggs samfundets skatt till dessa kommuners kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda per kommun. Skatteintäkterna går alltså inte endast till huvudkontorets kommun, utan fördelas enligt de kommuner där personalen jobbar.

Samfundsskatten sänktes i Finland med 4,5 procentenheter vid ingången av 2014. Genom detta ville man säkerställa att Finland är ett lockande alternativ för att etablera företag. Samfundsskattesatsen i Estland är också 20 procent.
15.02.2021 13:53